Skip to main content

Filter

2023 Ψηλά βουνά, ρηχά νερά: οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε οργανισμούς που ζουν σε «ακραία» και ευαίσθητα οικοσυστήματα

High mountains, shallow waters: the effects of climate change on organisms living in 'extreme' and sensitive ecosystems
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 1/6/2023 - 1/5/2025
Funding: Green Fund (199.934,89 €)

2023 Συμπληρωματικές δράσεις (εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση) για το τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης Δ. Γόρτυναςdret

Complementary actions (modernization and updating) for the local Natural History Museum Gergeris of the Gortyna municipality
P.I.: Iasmi Stathi
Duration: 2/7/2023 - 31/12/2023
Funding: Special Account for Research Funds of University of Crete (SARF UoC) (7,243.66 €)

2023 Προώθηση της ολιστικής κατανόησης των οδηγών ανθεκτικότητας και κληρονομιάς των κοινοτήτων, μεσω μεθοδολογιών που βασίζονται στην κοινότητα (RESILIAGE)

RESILIAGE - Advancing holistic understanding of community RESILIence and heritAGE drivers through community-based methodologies
P.I.: Dr. Charalampos Fassoulas
Duration: 01/9/2023 – 31/08/2026
Funding: Horizon Europe (119.375,00 €)

2023 Μελέτη των Κρισίμως Κινδυνευόντων ειδών του γένους Zonites

Study of the Critically Endangered species of the genus Zonites (Mollusca, Gastropoda) on southeastern islets of the central Aegean
P.I.: Katerina Vardinoyannis
Duration: 2023 - 2024
Funding: ELIDEK (9,954.00 €)

2023 Κατανεμημένο σύστημα μετάβασης επιστημονικών συλλογών στο έργο ERIC – DiSSCo Transition

Distributed System of Scientific Collections Transition to ERIC Project – DiSSCo Transition
P.I.: Petros Lymberakis
Duration: 1/12/2023 - 31/5/2024
Funding: European Commission / HORIZON 2020 (6,622.50 €)

2023 Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου

Monitoring the biodiversity of invertebrate organisms and the human presence on the rocky islands of the Aegean
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 1/11/2023 – 11/4/2025
Funding: Natural Environment & Climate Change Agency (N.E.C.C.A.) (103,790.32 €)

2023 Η γενωμική ποικιλότητα του Gypaetus barbatus και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

The genomic diversity of Gypaetus barbatus and the impacts on climate change
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
7/3/2023 - 30/6/2025
Funding: A. G. Leventis Foundation (97,232.00 €)

2023 Εκτίμηση πληθυσμού και μέτρων προστασίας του Κρητικού Αγριόγατου (Felis silvestris cretensis)

Population assessment and protection measures of the Cretan Wildcat (Felis silvestris cretensis)
P.I.: Petros Lymberakis
Duration: 18/7/2023 - 15/3/2024
Funding: Natural Environment & Climate Change Agency (N.E.C.C.A.) (65,000.00 €)

2023 Διατήρηση ειδών προτεραιότητας της θαλάσσιας μεγαπανίδας σε Ελλάδα και Ιταλία

Conservation of priority species of marine megafauna in Greece and Italy P.I.: Stavros Xirouchakis Duration: 4/7/2023 – 30/6/2029 Funding: European Commission / European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (706,200.00 €)

2023 Αποκατάσταση και Βελτίωση του Οικότοπου Προτεραιότητας 9370* Δάση Φοινίκων του γένους Phoenix

Restoration and Improvement of Priority Habitat 9370* Palm groves of Phoenix
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 4/7/2023 – 30/6/2028
Funding: European Commission / European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (427,893.00 €)

2022 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την οικολογική αποτύπωση των χερσαίων περιοχών του Δήμου Σητείας για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας

Provision of technical and advisory support services for the ecological mapping of land areas of the Municipality of Siteia for the conservation of avifauna
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration:
1/12/2022 - 31/1/2024
Funding: Development Organisation of Siteia (OAS) (29,500.00 €)

2022 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την απογραφή και διατήρηση της πανίδας των χειροπτέρων του Δήμου Σητείας

Provision of technical and advisory support services for the inventory and conservation of the chiroptera fauna of the Municipality of Siteia
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
1/1/2022 - 31/12/2023
Funding: Development Organization of Siteia (OAS) (10,000.00 €)

2022 Παρακολούθηση ειδών βιοποικιλότητας σε περιοχές της Ελλάδας και δράσεις ενημέρωσης σε κοινωνικούς φορείς

Monitoring of biodiversity species in areas of Greece and public awareness actions for stakeholders
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
22/02/2022 - 31/12/2025
Funding: Research Committee Funding - Transfer of funds from other implemented projects (17,494.85 €)

2022 Η αξία των θαλάσσιων πτηνών ως βιοδείκτες στην υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

The value of seabirds as bioindicators for the health of marine ecosystems in Greece and Cyprus
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
22/2/2022 - 31/12/2024
Funding: A. G. Leventis Foundation (60,300.00 €)

2022 Έρευνα φυσικού περιβάλλοντος και σύνταξη ειδικής έκθεσης για το χαρακτηρισμό της περιοχής Παλίγκρεμνου-Πλακιάς του δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης ως Προστατευόμενου τοπίου ή Προστατευόμενου Φυσικού Σχηματισμού

Study of Natural Environment and drafting of a special study for the characterization of the Paligremnos area in Plakias, of the municipality of Ag. Vassiliou of Rethymno, as a Protected Landscape or Protected Natural Formation
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/7/2022 - 30/9/2022
Funding: Agios Vasileios Municipality ( 3,029.09 €)

2022 Εκτίμηση της λιβαδικής κατάστασης και του καθεστώτος βόσκησης επί της νήσου Γυάρου και διαμόρφωση προτάσεων για τη θέσπιση διαχειριστικών μέτρων

Assessment of the meadow condition and the grazing regime on the island of Gyaros and formulation of proposals for the introduction of management measures
P.I.: Petros Lymberakis
Duration:
1/1/2022 - 31/12/2023
Funding: WWF Hellas (26,970.00 €)

2022 DISSCo Prepare – Κατανεμημένο Συστημα Επιστημονικών Συλλογών – Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Φάσης

DISSCo Prepare - Distributed System of Scientific Collections - Preparatory Phase Project
P.I.: Petros Lymberakis
Duration:
24/2/2020 - 28/2/2023
Funding: European Commission / DG Research & Innovation (12,890.63 €)

2022 Biodiversity Genomics Europe (BGE). HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)

Biodiversity Genomics Europe (BGE). HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA. Coordinator: NATURALIS (Netherlands)
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration:18/10/2022 - 28/2/2026
Funding: HORIZON EUROPE, Type HORIZON-RIA (221,238.75€)

2021 Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου: ένα ζωντανό εργαστήριο εξελικτικής βιολογίας

The Aegean Archipelago, an active evolutionary biology lab<
P.I.: Iasmi Stathi
Duration: 17/5/2021 - 17/5/2022
Funding: European Society of Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Initiative Funds (4,000.00 €)

2021 Πρόγραμμα λειτουργίας παρακολούθησης ταϊστρών για αρπακτικά πτηνά στις περιοχές Αστερούσια-Κόφινα και ΝΑ Ψηλορείτη στην Κρήτη

Programme for the Operation and Monitoring of Feeding Stations for Raptors in the areas of Asterousia – Kofinas and SE Psiloritis in Crete
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 21/9/2021 - 31/12/2024
Funding: ENEL Green Power Hellas Α.Ε. (26,423.28 €)

2021 Έρευνα Φυσικού Περ/ντος στην Κοινότητα Γέργερης και Αποτύπωση των Σημαντικών της Χαρακτηριστικών στο ΜΦΙΓ

Research on the Natural Environment in the community of Gergeri and recording of its important characteristics in the Museum of Natural History
P.I.: Iasmi Stathi
Duration: 13/7/2021 - 30/6/2022
Funding: Gortyna Municipality (12,896.00 €)

2021 Έρευνα για την ορνιθοπανίδα, αμφιβιοπανίδα και ερπετοπανίδα στην περιοχή έργου ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ

Research for Avifauna, Amphibians and Reptiles in the area of ITANOS GAIA
P.I.: Michalis Dretakis
Duration: 18/5/2021 - 30/6/2022
Funding: OIKOM Environmental Studies Ltd. (12,087.24 €)

2021 Δράσεις διαχείρισης περιβάλλοντος και ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης στη Ζήρο Σητείας

Actions for environmental management and public awareness in Ziros Siteias
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 1/3/2021 - 31/12/2024
Funding: A.G. Leventis Foundation (64,587.13 €)

2021 LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2020, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002): Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 areas, species, habitats and ecosystems in Greece
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 27/7/2021 - 30/6/2023
Funding: Hellenic Ornithological Society (HOS) (24,027.99 €)

2020 Πρόγραμμα παρακολούθησης των Επιπτώσεων στην Ορνιθοπανίδα από τη λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Monitoring Programme of the Effects on Avifauna from the operation of Wind Power Plants
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration:
1/12/2020 - 31/12/2021
Funding: ENEL Green Power Hellas Α.Ε. (20,882.64 €)

2020 ΟΙΚΟ-ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

Eco-evolutionary dynamics on Cyprus: a multitaxon approach to population differentiation within an isolated island (EVOCYPR)
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 13/1/2020 - 14/10/2022
Funding: EXCELLENCE/0918/0161 of the Program Excellence Hubs RESTART 2016-2020, Cyprus(34,600.90 €)

2020 Γενετική ταυτοποίηση Κρητικού Αιγάγρου

Genomic identification of the Cretan Aegagrus with genomic tools
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 15/6/2020 - 31/12/2021
Funding: Management Body of Samaria National Park (21,571.95€)

2019 Συνεργασία σε ζητήματα ταυτοποίησης ειδών ορνιθοπανίδας που συμμετείχαν σε περιστατικό πρόσκρουσης σε αεροσκάφη, εντός των υπό διαχείριση από τη Fraport Greece περιφερειακών αεροδρομίων

Collaboration on bird species identification issues involved in an aircraft crash incident, within the regional airports that Fraport Greece operates
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration : 20/3/2019 - 14/9/2026
Funding: FRAPORT HELLAS A.E. (12.571,39 €)

2019 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης – Post Rat eradication (Παρακολούθηση μετά την εξάλειψη)

Environmental monitoring programm (Post rat eradication monitoring)
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration:
1/2/2019 - 31/12/2020
Funding: Nature Conservation Consultants NCC Ltd. (10,663.71 €)

2019 Πρόγραμμα λειτουργίας και παρακολούθησης ταϊστρών για αρπαχτικά πτηνά στις περιοχές Αστερούσια-Κόφινα και ΝΑ Ψηλορείτη στην Κρήτη

Operation and monitoring program of feeding stations for birds of prey in the areas of Asterousia-Kofinas and SE Psiloritis in Crete
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration:
1/4/2019 - 28/2/2021
Funding: ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΕ (15,576.02 €)

2019 Έρευνα, μελέτη και εκλαϊκευση θεμάτων οικολογίας και διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Research, study and simplification of ecology and environmental conservation issues in Greece
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
1/6/2019 - 31/5/2022
Funding: Research Committee Funding - Transfer of funds from other implemented projects (5,700.40 €)

2019 Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης – Μελέτη 9

Εlaboration of Special Environmental Studies and Management Plans for the areas of the Natura 2000 Network in the Region of Crete - Study 9
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
21/5/2019 - 30/6/2023
Funding: OIKOM Environmental Studies Ltd.(100,433.16 €)

2019 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασίατων οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης στο ΜΦΙΚ 2017ΕΠ00210024

Public awareness activities for the promotion and conservation of habitats and biodiversity of Crete, in Natural History Museum of Crete 2017ΕΠ00210024
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 2019-10/8/2022
Funding: Region of Crete (974,957.41 €)

2019 RURITAGE Plus

RURITAGE Plus
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration:
9/9/2019 - 31/12/2022
Funding: General Secretariat for Research and Technology (GGET) (3,201.83 €)

2019 Interreg Adrion IMPECO Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διακρατικής προστασίας της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τουςd

Workpackages 2, 3 and 4 of the project "Common Strategies and best practices to IMprove the transniational PRotection of ECOsystem integrity and services" with acronym "IMPRECO"
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 7/1/2019 - 12/31/2019
Funding: E.U. (15,337.34 €)

2018 Μελέτη αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης του ποταμού Κοιλιάρη

Restoration study of the riparian vegetation of Koiliaris River
P.I.: Petros Lymberakis
Duration:
1/12/2018 - 31/3/2020
Funding: Technical University of Crete (TUC) (15,558.60 €)

2018 Αναγέννηση του αγροτικού χώρου μέσω συστημικών στρατηγικών που βασίζονται στην τοπική κληρονομιά (RURITAGE)

Rural Regeneration through systemic heritage -led strategies RURITAGE
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/6/2018 - 31/8/2022
Funding: Ε.Ε HORIZON 2020 (128,375.00 €)

2018 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9)

9th Panhellenic Ecology Congress (HELECOS-9), Heraklion Crete, 04 to 07/10/2018
P.I.: Michalis Probonas
Duration:
1/3/2018 - 30/6/2019
Funding: Congress Organisation / Private Resources (11,444.00 €)

2018 «Ελληνικά Σπήλαια και Νυχτερίδες: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT

«Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude» (LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT)
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 1/9/2018 - 31/8/24
Funding: E.U. (517,908.00 €)

2018  Η μελέτη της εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο: από τον υβριδισμό στην ειδογένεση)

The study of evolution in real time: from hybridization to speciation
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 15/6/2018 - 31/3/2020
Funding: Hellenic Ministry of Education, Research and Religious affairs (ESPA 2014-2020) (62,650.00€)

2017 Φυλογεωγραφία, Οικολογία και Βιολογία του γένους Metafruticicola (Gastropoda, Pulmonata)

Phylogeography, Ecology and Biology of the genus Metafruticicola (Gastropoda, Pulmonata)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:
1/8/2017 - 30/4/2020
Funding: (29,700.00 €)

2017 Διερεύνηση και μελέτη των δυνατοτήτων κοινής προβολής, ανάπτυξης συνεργασιών και ενίσχυσης των τριών περιοχών UNESCO της Κρήτης

Investigation and study of the possibility for common promotion, development of synergies and support of the three UNESCO sites in Crete
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 9/3/2017 - 31/7/2017
Funding: Region of Crete (28,898.65 €)

2017 Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών Περίθαλψης & Υποδομών Α’ Βοηθειών  για την άγρια πανίδα σε Κρήτη και Αθήνα

Creation of a network of volunteers & First Aid infrastructures for Wildlife in Crete & Athens
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 8/3/2017 - 30/6/2022
Funding: Leventis Foundation (45,000.00 €)

2017 Βελτίωση πράσινων υποδομών σε αγροτικά οικοσυστήματα: επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων» LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα-LIFE16 NAT/GR/000575

Improvement of green infrastructure in agroecosystems of Crete – LIFE16 NAT/GR/000575 Life IGIC
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 18/12/2017 - 31/12/2022
Funding: Ministry of Education and Religious Affairs / GSRT (50,089.95 €)

2016 Σχεδιασμός δράσεων (Master Plan) για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πάρκου Ψηλορείτη

Planning of actions (Master Plan) for the protection and promotion of the Natural Park of Psiloritis
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:
6/4/2016 - 30/6/2017
Funding: OIKOM Environmental Studies Ltd. (6,322.94 €)

2016 Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΚΑ 4288

Matching Funds "CP-Model - Civil Protection Massive Open Developed E-Learning" (ECHO/SUB/2014/693249) ΚΑ 4288
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/7/2016 - 31/12/2017
Funding: E.U. (11,946.89 €)

2016 EVANDE Plus

EVANDE Plus
P.I.:
Charalampos Fassoulas
Duration:
7/1/2016 - 12/31/2017
Funding:
General Secretariat for Research and Technology (GGET) (24,575.75 €)

2016 EPRES Plus

EPRES Plus
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/7/2016 - 31/7/2017
Funding: General Secretariat for Research and Technology (GGET) (11,009.27 €)

2015 Παροχή πληροφοριακού υλικού & γραφιστική επεξεργασία ενημερωτικών πινακίδων που θα τοποθετηθού στο έργο “Προστασία και Ανάδειξη Λίμνης Αγυιάς”

Provision of information material & graphic design of information boards to be placed in the "Protection and Promotion of Lake Agia" project
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 8/6/2015 - 31/12/2016
Funding: Region of Crete (1,592.94 €)

2015 Καινοτομίες ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα – Πρόγραμμα After Life

Innovations against the Illegal Use of Poisoned Baits – "After-LIFE IAP" Project (LIFE09 NAT/ES/000533)
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 27/3/2015 - 30/6/2021
Funding: A.G. Leventis Foundation (77,700.00 €)

2015 NATURA Web-GIS

NATURA Web-GIS
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 15/1/2015 - 29/4/2015
Funding: Technical University of Crete (10,670.00 €)

2015 EFES E-Tools for E-Schools

EFES E-Tools for E-Schools
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 10/1/2015 - 9/30/2017
Funding: European Commission (Ε.C.) (210,661.00 €)

2015 CP-Model – Civil Protection Massive Open Developed E-Learning [ECHO/SUB/2014/693249] Εταίρος

CP Model - Civil Protection Massive Open Developed E-Learning (Partner)
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/1/2015 - 31/12/2016
Funding: European Commission (Ε.C.) (66,095.34 €)

2014 Παρακολούθηση ΑΣΠΗΕ Κουτσοτρούλης – Κουλούκουνας

Environmental monitoring programme at the Wind Power Plant in "Koutsotroulis", Municipality of Mylopotamos, Prefecture of Rethymno, with emphasis on avifauna
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/12/2014 - 31/3/2017
Funding: Aioliko Kouloukonas A.E. / ENEL Green Power Hellas A.E. (75,690.20 €)

2014 Καινοτόμες δράσεις ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κρήτη

Innovation actions against illegal use of poisoned baits in Crete
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 7/18/2014 - 12/31/2019
Funding: Ministry of Education and Religious Affairs / GSRT (105,818.83 €)

2014 Η προσθήκη περισσότερης οικολογίας και γενετικής στην κατανόηση της βιολογικής ποιικιλότητας. Ο ρόλος των νησιών ως φυσικά εργαστήρια

Adding more Ecology and Genomics in understanding of the biological Diversity: the role of islands as natural laboratories
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration:
18/2/2014 - 31/10/2015
Funding:
NSFR 2007-2013 programme for development, European Social Fund, Operational Programme, Education and Lifelong Learning investing in knowledge society, Ministry of Education and Religious Affairs, Co-financed by Greece and the European Union. (395,000.00 €)

2014 Εθνική Συμμετοχή ΚΑ 3838

National Support for project 3838
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 18/7/2014 - 30/6/2015
Funding: General Secretariat for Research and Technology (GGET)/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (5,487.92 €)

2014 Εθνική Συμμετοχή για ΚΑ3159

National Support for project KA3159
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration:
18/7/2014 - 30/6/2015
Funding: General Secretariat for Research and Technology (GGET) (6,178.30 €)

2014 Δράσεις για την προστασία της Βιοποικιλότητας στην Κρήτη

Actions for the protection of Biodiversity in Crete
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 18/7/2014 - 30/6/2019
Funding: Ministry of Education and Religion Affairs / GSRT (24,609.26 €)

2013 Προγραμματική Σύμβαση Επικαιροποίησης Σχεδίου Διαχείρισης Νήσου Χρυσής (ΕΠΜ)

Programmatic Agreement for the Update of the Chrysis Island Management Plan
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/6/2013 - 30/9/2018
Funding: Municipality of Ierapetra (26,889.66 €)

2013 Περιφρουρώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον-SEE

Safegurding Educational Environment (SEE)
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/12/2013 - 31/12/2014
Funding: European Commission (Ε.C.) (49,883.00 €)

2013 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΙΤΑΝΟΣ/ΓΑΙΑ

Environmental Impact Assessment ITANOS/GAIA
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/7/2013 - 30/10/2018
Funding: Loyal Ward Ltd (24,313.09 €)

2013 Καταγραφή και Παρακολούθηση των Πτηνών της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και Άλλων Προστατευόμενων Ειδών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Registration and Monitoring of Birds of Directice 79/409/EEC and Other Protected Species in the National Park of Samaria
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 1/6/2013 - 30/3/2019
Funding: BIOSFAIRA - Society for the Study and Management of Natural and Human Environment (40,013.54 €)

2013 Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και Άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων

Recording and Monitoring of Fauna Species of Directive 92/43/EEC and Other Protected Species and Habitats
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 18/2/2013 - 30/6/2018
Funding: Management Body of Samaria National Park (119,174.30 €)

2013 Επικαιροποίηση και παροχή ειδικά επεξεργασμένων δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των τύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Updating and provision of specially processed data for the characterization of types in accordance with the specifications of Water Directive 2000/60/EC of the freshwater and transitional water systems of the Water Hydrographic system of Crete in the context of the preparation of Management Plans for the river basins of the Water Hydrographic systems of Crete and Aegean Islands
P.I.: Katerina Voreadou
Duration:
7/6/2013 - 7/4/2014
Funding: Ministry of Environment, Energy and Climate Change (14,634.12 €)

2012 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Άγιος Κύριλλος” Δ. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου με έμφαση στην Ορνιθοπανίδα

Environmental monitoring program at the wind power electricity station at "Agios Kyrillos", Gortyna Municipality, Prefecture of Heraklion, with an emphasis on avifauna
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/2/2012 - 30/6/2014
Funding: Hellenic Ornithological Society (HOS) (67,643.96 €)

2012 Παρακολούθηση αμφιβίων, ερπετών, ασπόνδυλων και χειρόπτερων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας.

Monitoring of amphibians and reptiles in Karpathos and Saria islands
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 1/9/2012 - 31/12/2016
Funding: OIKOM Environmental Studies Ltd. (28,119.63 €)

2012 Έρευνα για τις συνήθειες του είδους Pipistrellus hanaki σε διατροφή και κούρνιασμα

Exploring the feeding and roosting habits of Pipistrellus hanaki
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:
1/8/2012 - 30/9/2013
Funding: UNEP / EUROBATS (5,998.50 €)

2012 Additional work on the design of the reservoir on the plateau of Omalos, Chania, and the evaluation of the environmental impact of its construction ΚΑΕ80802

Additional work on the design of the reservoir on the plateau of Omalos, Chania, and the evaluation of the environmental impact of its construction ΚΑΕ80802
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 2012 - 2012
Funding: National agency (15,000.00€)

2011 Χαρτογράφηση Ζωνών Αποκλεισμού για την Βιώσιμη Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων με Έμφαση τις Ζώνες Αρπακτικών

Mapping of Exclusion Zones for the Sustainable Wind Farms' Installation with Emphasis on Zones for Raptors
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 12/7/2011 - 31/12/2012
Funding: Technical University of Crete (TUC) (20,037.63 €)

2011 Πανιδική και Χλωριδική Μελέτη της Περιοχής “Πλαγιές-Πλακωτά” Αγίας Τριάδας Δήμου Σητείας

 Faunistic study of the "Slopes-Plakota" Area of Agia Triada, Municipality of Sitia
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/5/2011 - 31/8/2011
Funding: NUR-MOH ΑΕ (5,928.50 €)

2011 Πανιδική και Χλωριδική Μελέτη της Περιοχής “Βιτσιλιά” Δήμου Σητείας

Faunistic study of Vitsilia area in Siteia (Crete)
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 1/8/2011 - 31/1/2012
Funding: National agency (14,145.00 €)

2011 Ενδυνάμωση Κυπριακού πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη. INTERREG Ελλάδα – Κύπρος

Reinforcement of the Cypriot population of Griffon Vultures (Gyps fulvus) with individuals from Crete - GYPAS, INTERREG Greece - Cyprus
P.I.: Michalis Probonas
Duration: 1/9/2011 - 31/8/2013
Funding: European Union (Ε.U.) / European Regional Development Fund (ERDF) (128,973.21 €)

2011 Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Apathya

Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae).
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration:
11/2/2011 - 10/2/2012
Funding: Special Account for Research Funds of University of Crete (SARF UoC) (2,000.00 €)

2011 INTERREG: ΓΕΩΤΟΠΙΑ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (Όρη Ιτάνου Κρήτης – Όρος Τρόοδος Κύπρος) [C(2008)1131/28-03-2008] Εταίρος

INTERREG: Geotourism and Local Development (GΕOTOPIA) Εταίρος
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/7/2011 - 31/12/2012
Funding: E.U. (INTERREG IV) (144,571.86 €)

2010 Συμμετοχή Ελλήνων Φοιτητών στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Βιογεωγραφίας

Participation of Greek Students in the 5th International Biogeography Conference
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/12/2010 - 31/1/2011
Funding: Latsis Foundation (4,647.54 €)

2010 Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533)

Innovative Actions against Illegal poisoning in EU Mediterranean Pilot Areas (Partner)
P.I.: Stavros Xirouchakis
Duration: 1/10/2010 - 31/10/2014
Funding: European Commission (Ε.C.) / DG Environment (434,370.00 €)

2010 Testing Species Boundarios & Phylogeography of the Genus Mesalina in Mediterranean Basin

Testing Species Boundaries & Phylogeography of the Genus Mesalina in Mediterranean Basin
P.I.: Nikos Poulakakis
Duration: 1/9/2010 - 31/10/2011
Funding: Special Account for Research Funds of University of Crete (SARF UoC) (12,589.00 €)

2010 PATCH- Ανάλυση πρόληψης & εργαλεία για την πολιτιστική κληρονομιά

PATCH (Prevention Analysis & Tools for Cultural Heritage)
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/1/2010 - 31/12/2011
Funding: European Commission (Ε.C.) (57,106.97 €)

2010 Natural Europe- Φυσική ιστορία & περιβαλλοντική πολιτιστική κληρονομιά στις ψηφιακές Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για την εκπαίδευση

Νatural Europe (Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education)
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/10/2010 - 1/9/2013
Funding: European Commission (Ε.C.) (200,000.00 €)

2009 Μελέτη σαλιγκαριών της Κύπρου

Study of snails of Cyprus
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Andreas Dimitropoulos
Διάρκεια: 1/3/2009 - 30/11/2011
Φορέας Χρηματοδότησης: RPF Cyprus (32,640.92 €)

2009 ΕΠΜ Δήμου Φρε

Elaboration of a Special Environmental Study (SES) for the area of the Municipality of Fre, Place of Outstanding Natural Beauty (T.I.F.K.) with code number AT6020017
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/1/2010 - 31/3/2010
Funding: Municipality of Fre, Prefecture of Chania (15,000.00 €)

2009 YOURVID Save Energy

YOURVID - Save Energy
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/11/2009 - 30/10/2011
Funding: European Commission (Ε.C.) (37,612.00 €)

2008 Υψομετρική διαφοροποίηση της ποικιλότητας δύο ταξινομικών ομάδων (μικροθηλαστικά χερσαία γαστερόποδα των ορεινών όγκων Γκιώνας και Χελμού)

Altitudinal differentiation of the diversity of two taxonomic groups (micromammals - terrestrial gastropods of Gkiona mt and Helmos mt)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/11/2008 - 31/12/2009
Funding: ΕΛΚΕ (3,000.00 €)

2008 Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιοχής Δήμου Ρούβα

Environmental education material for the Rouva Municipality area
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/6/2008 - 30/10/2008
Funding: Municipality of Rouva (21,420.00 €)

2008 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Techno-economic study for the Natural History Museum of Cyprus.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 21/3/2008 - 21/6/2008
Funding: RPF Cyprus (30,247.57 €)

2008 Παρακολούθηση στοιχείων χλωρίδας και πανίδας και σύγκριση της με τις γειτονικές φυσικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ Χανίων

Monitoring floral and fauna elements at the proximity of waste management facilities
P.I.: Petros Lymberakis
Duration: 6/11/2008 - 5/11/2009
Funding: Intermunicipal organization for waste management (10,472.00 €)

2008 Νέα γενιά σε Δράση – EURODESK Διατήρηση – Προστασία Πουλιών στην Κρήτη

New generation in Action - EURODESK Conservation - Protection of Birds in Crete
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/5/2008 - 31/10/2008
Funding: European Commission (Ε.C.) (25,150.61 €)

2008 Μουσειολογικός σχεδιασμός και εγκατάσταση εκθεσιακού υλικού στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων στο Ξυλόσκαλο

Museological design and installation of exhibition material at the Information Center of Lefka Ori National Park in Xyloskalo
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 19/6/2008 - 19/10/2008
Funding: Forest Service of Chania (105,590.28 €)

2008 Μελέτη καταγραφής πανίδας περιοχής Δήμου Νέας Κυδωνίας

Fauna recording study of the Municipality of Nea Kydonia
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/2008 - 4/10/2008
Funding: Municipality of Nea Kydonia (1,998.60 €)

2008 Επικαιροποίηση και ανάδειξη βιοποικιλότητας και πολιτισμού Κουναβιανού Αστρακιανού και Φαράγγι Καρτερού και αποτύπωση τους σε διαδικτυακό και διαδραστικό χάρτη

Updating and highlighting the biodiversity and culture of Kounavianos gorge, Astrakianos gorge and Karteros gorge and mapping them on an online and interactive map
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 15/10/2008 - 15/3/2009
Funding: Municipality of N. Kazantzakis (6,582.00 €)

2008 Δικτυακή πύλη Δήμου Μαλλίων

Web portal of the Municipality of Mallia
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:
18/9/2008 -
Funding: Municipality of Mallia (39,461.50 €)

2008 Διαμόρφωση και Συντήρηση εκθεσιακών χώρων ΜΦΙΚ

Configuration and Maintenance of the exhibition of the Natural History Museum of Crete
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/3/2008 - 28/2/2010
Funding: (34,185.54 €)

2008 Δημιουργία πρώτης Κιβωτού ενδημικής χλωρίδας στο Γιούχτα

Creation of the first Ark of endemic flora in Giouchtas mt.
P.I.: Kiriakos Kotzabasis
Duration: 24/1/2008 - 20/10/2008
Funding: Private Sector (73,780.00 €)

2007 Υλικό Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το δάσος του Ρούβα

Material of Environmental Education of the Rouva forest
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/12/2007 - 31/3/2008
Funding: Municipality of Rouva (17,850.00 €)

2007 Παρακολούθηση των επιπτώσεων στην Ορνιθοπανίδα της Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” στη θέση “Περδικοκορυφή” Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. Ηρακλείου

Monitoring of the effects on the avifauna of the operation of the "TERNA ENERGY ABETE" Wind Energy Park in "Perdikokorifi" of the Municipality of Agia Varvara, Prefecture of Heraklion
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/2/2007 - 31/7/2008
Funding: TERNA ENERGY S.A. (35,101.67 €)

2007 Μελέτη Σκοπιμότητας Δημιουργίας Περιφέρειας Οικομουσείου στην Περιφέρεια Κρήτης

Feasibility Study for the Creation of a Ecomuseum District in the Region of Crete: Archanes-Chania Pilot Cases
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 3/12/2007 - 31/12/2007
Funding: Region of Crete (E.U.) (12,605.00 €)

2007 Ενεργοποίηση του Κέντρου Κατάρτισης ειδικά σε θέματα Περιβάλλοντος:Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης με θέμα:Δημιουργία και Παραγωγή Αντικειμένων από Φυσικά Υλικά:Απόκτηση γνώσεων και Δεξιοτήτων για δημιουργία μικρών επιχειρήσεων Χειροτεχνίας (Υποέργο 1)

Activation of the Training Center specifically on Environmental issues: Organization of a Training Seminar on: Creation and Production of Objects from Natural Materials, Acquisition of knowledge and Skills for the creation of small Handicraft businesses (Sub-project 1)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/2007 - 31/12/2008
Funding: European Commission (Ε.C.) (63,699.72 €)

2007 Γεωπάρκα: ΄Ενας ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης

Geoparks: An ideal destination for the growth of alternative tourism and educational activities in rural regions of Europe.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 3/4/2007 - 31/3/2009
Funding: AKOMM-Psiloritis S.A. Leader+ (27,220.99 €)

2006 Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Αλμυρό – Ελούντα – Νοφαλιά

Material of Environmental Education of Almyros - Elounda -Nofalia.
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 10/10/2006 - 30/6/2007
Funding: Municipality of Neapolis (25,120.00 €)

2006 Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας για την προστασία & διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών σε ημιορείνες και γεωργικές περιοχές της Κρήτης και της Κύπρου

Transnational cooperation program for the protection & management of environmentally sensitive areas in semi-arid and agricultural areas of Crete and Cyprus
P.I.: Michalis Dretakis
Duration: 1/11/2006 - 31/10/2008
Funding: Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (120,000.00 €)

2006 Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση της πανίδας των μικροθηλαστικών στις περιοχές Natura 2000 της Κύπρου

Qualitative and Quantitative approach of the fauna of small mammals in Natura 2000 sites of Cyprus.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 28/12/2006 - 28/12/2009
Funding: Research Promotion Foundation (R.P.F.) Cyprus (63,065.16 €)

2006 Παλαιοντολογική έρευνα στην περιοχή του Νομού Χανίων

Paleontological survey in Chania Prefecture.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/11/2006 - 30/4/2009
Funding: Chania Champer of Commerce and Industry (3,000.00 €)

2006 Μελέτη και προβολή φυσικού περιβάλλοντος Χαλκιδικής με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και μεθοδολογιών

Study and enhancement of the Natural Environment of Chalkidiki using modern methodologies and approaches.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 21/11/2006 - 31/7/2007
Funding: Municipality of Arnaia Chalkidikis (11,900.00 €)

2006 Μελέτη γενετικών σχέσεων κρητικού ιχνηλάτη

Cretan hound genetic relationships
P.I.: Petros Lymberakis
Duration: 1/9/2006 - 30/11/2006
Funding: Hunting Federation of Crete Dodecanese (3,000.00 €)

2006 Ενδημισμός και παραγωγικές δραστηριότητες στα μικρά οροπέδια του Ψηλορείτη

Endemism and human activities in small plateaus of Anogia.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/11/2006 - 31/10/2007
Funding: AKOMM-Psiloritis S.A. Leader+ (21,122.00 €)

2006 EMBD Panorama INTERREG III B

Eastern Mediterranean Biodiversity Panorama. Intereg IIIB: ARCHIMED “Archipelago Mediterraneo”.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/6/2006 - 31/12/2007
Funding: European Union. European Regional Development Fund (E.R.D.F.) - Ministry of Economy & Finance (1,134,397.75 €)

2005 Προηγμένες υπηρεσίες σε ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης για τους επισκέπτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης Crete Wireless Information Service (Crete – Wise)

Advanced Services over Wireless Access Networks for Visitors and Tourism Organization in Crete – Wireless Information Service (CRETE-WISE)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 14/10/2005 - 31/3/2008
Funding: General Secretariat of Research and Technology (GSRT) - FORTHNET (35,192.05 €)

2005 Μελέτη του ζωτικού χώρου και της δυναμικής των αποικιών του όρνιου (Gyps fulvus) στην Κρήτη

Study of the habitat and dynamics of vulture (Gyps fulvus) colonies in Crete
P.I.: Aristeidis Oikonomopoulos
Duration:
1/1/2005 - 31/12/2007
Funding: PYTHAGORAS II / EPEAEK (87,977.72 €)

2005 Η σημασία των σπηλαίων του Ψηλορείτη για τις νυχτερίδες. Προοπτικές και περιορισμοί στην τουριστική αξιοποίηση τους

The value of Psiloreitis’ caves for the bats. Perspectives and constraints for their touristic development.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/2005 - 30/9/2008
Funding: General Secretariat of Research and Technology (GSRT) (57,950.47 €)

2005 Έρευνα φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές Παχειά Άμμος, Καταλυκή και χειμάρρου Μάγειρου, δήμου Τυμπακίου Κρήτης

Research of the natural environment of Pacheia Ammos, Katalyki and Mageirou stream, of Municipality of Tympaki, Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/4/2005 - 31/8/2005
Funding: Municipality of Tympaki (14,875.00 €)

2005 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του Ελαφονησίου

Special Environmental Survey for the greater area of Elafonisi, Perfecture of Chania Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 11/10/2005 - 30/9/2008
Funding: Western Crete Development Organization (19.299,26 €)

2005 Ανασκαφή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στη θέση Γκέλα, Αγίας Φωτιάς Σητείας

Natural history Museum of Crete excavation at Gela, Agia Fotia, Siteia.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/1/2005 - 31/12/2005
Funding: Region of Crete (10,000.00 €)

2005 Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών και βραχονησίδων του Ν. Αιγαίου μέσω της ψηφιοποίησης των συλλογών και των αρχείων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Nomination of the natural environment of the islands and islets of the Prefecture of the South Aegean via digitalization of the collections and the archives of the Natural History Museum of Crete. BOSSINESS PROGRAM: SOCIETY OF INFORMATION. VERSIFICATION 2.4 “ Regional geographical information systems and innovative actions”. Category action 1 “Actions for the development of applications pilotic and innovative character”. Subcategory 1.2 “Culture and Tourism”.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 15/9/2005 - 15/12/2007
Funding: Ministry of Economy & Finance (79,384.66 €)

2005 CONFRESH.

Teaching Methods and Pedagogical Strategies for the Promotion to Schools of Conservation and Sustainable Development of Freshwater Ecosystems. (CONFRESH). SOCRATES: 2005-2008.
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 1/10/2005 - 30/9/2008
Funding: European Commission (Ε.C.) (253,617.00 €)

2004 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Πολυεπίπεδη προσέγγιση της βιοποικιλότητας σε δύο νησιώτικα συγκροτήματα του Αιγαίου)

Multilevel approach of the biodiversity in two island groups of the Aegean (PYTHAGORAS).
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/3/2004 - 31/12/2007
Funding: Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (O.P. "Education")(84.770,53 €)

2004 Μελέτη χερσαίων σαλιγκαριών στις περιοχές NATURA 2000 της Κύπρου

Study of land snails at the areas under NATURA 2000 of Cyprus.
P.I.: Andreas Dimitropoulos
Duration: 10/1/2004 - 31/10/2007
Funding: Research Promotion Foundation (R.P.F.) Cyprus (22.221,26 €)

2004 Ερευνητικό έργο για την μελέτη του προβλήματος της συσσώρευσης φερτών υλικών στον πυθμένα της λίμνης Αγυιάς Χανίων

Research project to study the problem of the accumulation of floating materials at the bottom of Lake Agia Chania
P.I.: Petros Lymberakis
Duration: 1/12/2004 - 31/7/2015
Funding: Region of Crete / Regional Unit of Chania (6,194.91 €)

2004 Επιστημονική επιμέλεια, συγγραφή, επιμέλεια έκδοσης, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων για τη λίμνη Κουρνά Δήμου Γεωργιούπολης

Scientific layout, writing, editing and production of information leaflets for the lake of Kourna, Municipality of Georgioupolis.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 9/7/2004 - 8/9/2004
Funding: Municipality of Georgioupolis (8,780.02 €)

2004 Έλεγχος φυτοπροστατευτικού προϊόντος Fenthion 50 EC στην Κρήτη

Control of the plant protection product FENTHION 50 EC in Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/8/2004 - 30/11/2004
Funding: NITROFARM A.E.(5,900.00 €)

2004 Δράσεις για την Προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα (LIFE03 NAT/GR/000091)

Conservation Measures for Falco eleonorae in Greece (LIFE03 NAT/GR/000091)(Partner)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/3/2004 - 28/2/2007
Funding: European Commission (Ε.C.) / DG Environment (244,982.00 €)

2004 Διαμόρφωση ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Configuration and reconstruction of the surrounding space of the Natural History Museum of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 26/03/2004 2008 -
Funding: Hellenic Ministry for the Environment, Physical Planning & Public Works(49,999.95 €)

2004 Ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος για την παρακολούθηση διαχείριση και προστασία του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος της Κρήτης (EMERIC I)

Development of a skilled system for the monitoring, conservation and protection of the natural landscape of Crete. (EMERIC I).
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 11/2/2004 - 31/12/2004
Funding: Regional Operation Programm of Crete (11,700.00 €)

2004 Traveling Cyber – Scientists

Traveling Cyber - Scientists
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/4/2004 - 31/12/2005
Funding: University of Yale (4,943.01 €)

2003 Υγρότοποι Κρήτης : Παρακολούθηση πληθυσμών απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στην ορνιθοπανίδα. Αποτύπωση σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων και απειλών που αντιμετωπίζουν

Wetlands of Crete: Monitoring of the populations of species of flora and fauna, especially avifauna. GIS recording of the most important habitats and the threats they face.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/2/2003 - 19/2/2004
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (30,913.00 €)

2003 Σχέδια εφαρμογής παρεμβάσεων διαχείρισης αποκατάστασης οικοσυστήματος λιμνοδεξαμενής Γέργερης

Planning for applying conservation interventions for the reconstruction of the ecosystem of Gergeri water reservoir.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 6/8/2003 - 5/10/2003
Funding: Municipality of Rouva (17,409.81 €)

2003 Συνδυασμένες παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης ειδών προτεραιότητας σε νησίδες του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης

Combined improvement interventions for the conservation situation of priority species in NATURA 2000 islets of the South Aegean and Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/2/2003 - 19/2/2004
Funding: Hellenic Ornithological Society (H.O.S.) - Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (5,227.51 €)

2003 Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη – Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Environmental protection and sustainable development - Environmental information and education at the Natural History Museum
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/2/2003 - 31/12/2003
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (29,999.48 €)

2003 Προστασία αρπακτικών πουλιών στο δάσος Δαδιάς LIFE NATURE 2002

Protection of birds of prey in Dadia's Forest. (LIFE-NATURE 2003-2005).
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/11/2003 - 30/11/2005
Funding: W.W.F. Hellas (11,800.00 €)

2003 Παρακολούθηση, διαχείριση προστατευόμενων ειδών πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων της νήσου Χρυσής, Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης. Δράση για την ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Monitoring and conservation of protected flora and fauna species and ecotopes of Chrysi island, Municipality of Ierapetra, Crete. Action for information and environmental education.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 2/2/2004 - 2004
Funding: Municipality of Ierapetra (4,853.74 €)

2003 Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος «Ενδυνάμωση του Κέντρου Εθελοντών του Μ.Φ.Ι.Κ. του Πανεπιστημίου Κρήτης για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε περιοχές Natura της Κρήτης

Voluntarism and the Protection of the Evironment: Invigoration of the Voluntary Centre of NHMC of the University of Crete for the monitoring of environmental issues at NATURA regions on Crete.
P.I.: Katerina Voreadi
Duration: 7/7/2003 - 30/6/2004
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (15,000.00 €)

2003 Δράσεις παρακολούθησης και ενημέρωσης για προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων στα Αστερούσια όρη. Αποτύπωση γενετικής ποικιλότητας του Κρητικού Φοίνικα

Actions of monitoring and information for the protected of avifauna and flora species and ecotopes at Asterousia mountainrange. Recording of genetic variation of the Cretan palm tree.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 17/4/2003 - 30/4/2004
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (2,313.05 €)

2003 Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον στο Νομό Λασιθίου

Creation of information office for the sustainable development and the environment at Perfecture of Lasithi.
P.I.: Apostolos Trichas
Duration: 28/5/2003 - 31/12/2004
Funding: Prefecture of Lasithi (7,500.00 €)

2002 Πρωτοβουλία συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Yale

Initiative of cooperation between the Natural History Museum of Crete and the Natural History Museum of Yale University
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/4/2002 - 31/3/2005
Funding: Foundation S. Niarchos (685,911.74 €)

2002 Προστασία για την Διατήρηση του Γυπαετού στην Ελλάδα. Εθνική Συμμετοχή-Χορηγίες

Conservation of the Bearded Vulture in Greece. National Funds - Sponsors
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/4/2002 -
Funding: Sponsorship (9,840.82 €)

2002 Ο ρόλος των μεταναστευτικών οδών της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου για τους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας: Έρευνα και ολοκληρωμένη παρακολούθηση στα Βαλκάνια

The role of the immigration routes of Eastern and Central Mediterranean for the avian populations: Research and integrated monitoring in the Balkans.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/5/2002 - 20/5/2003
Funding: General Secretariat of Research and Technology (GSRT) (12,286.45 €)

2002 Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα Υποέργο: Διερεύνηση των Φυλογεννετικών Διεργασιών στις Σαύρες του Γέννους Podarcis του Ελληνικού Χώρου

(HRAKLEITOS). Research Grants with priority in Basic Research Sub-project: Investigation of Phylogenetic Processes in the Lizards of the Genus Podarcis in Greece
P.I.: E. Zouros
Duration: 8/11/2002 - 31/3/2007
Funding: Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (O.P. "Education") (35,411.00 €)

2002 Ηράκλειτος: Βιογεωγραφία και οικολογία των χερσαίων μαλακίων σε νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την έκταση και την περιβαλλοντική ετερογένεια

(HRAKLEITOS). Biogeography and ecology of land snails on Aegean islands in relation to the area and the environmental heterogeneity
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 8/11/2002 - 15/10/2005
Funding: Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (O.P. "Education")(34.134,52 €)

2002 Διαχειριστικές Δράσεις για τον Γυπαετό και τη Βιοποικιλότητα στην Κρήτη (LIFE02 NAT/GR/8492)

Conservation Actions for Gypaetus barbatus and Biodiversity in Crete (LIFE02 NAT/GR/8492)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/11/2002 - 30/6/2006
Funding: European Commission (Ε.C.) / DG Environment (1,371,665.00 €)

2002 Διαχείριση και λειτουργία τεχνητών υγρότοπων με έμφαση στη διαχείριση και παρακολούθηση των πληθυσμών της νεροχελώνας Mauremys caspica

Conservation and function of artificial wetlands, with emphasis to the conservation and monitoring of the populations of the water turtle Mauremys caspica.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/11/2002 - 31/10/2005
Funding: General Secretariat of Research and Technology (GSRT)- OANAK (44,048.91 €)

2002 Διαχείριση ειδών προτεραιότητας σε τρεις περιοχές ειδικής προστασίας στην Κρήτη

Management of priority species in three special protection areas in Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/9/2002 - 30/6/2003
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (30,000.00 €)

2002 Digital artistic and ecological heritage exchange transcontinental guidance and exploration in globally shared cultural heritage.

Digital artistic and ecological heritage exchange transcontinental guidance and exploration in globally shared cultural heritage.
P.I.: George Tziritas
Duration:
1/4/2002 - 31/3/2005
Funding: European Commission (Ε.C.) (419,880.00)

2001 Μεσογειακοί υγρότοποι και λιμνοδεξαμενές. Επιδεικτική διαχείριση πολλαπλών σκοπών στις Τεχνητές Υδατοσυλλογές Κρήτης

Mediterranean reservoirs and wetlands. A demonstration of multiple – objective management in the island of Crete (LIFE00/ENV/000685) (Beneficiary)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:1/6/2001 - 30/9/2005
Funding: European Commission (E.C.) (783,199.78 €)

2001 Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δημοτικού διαμερίσματος Καλαμαύκας, Δήμος Ιεράπετρας, Λασίθι, Κρήτη

Evaluation of the natural environment of the greater region of Kalamafka, Municipality of Ierapetra, Lasithi, Crete.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 10/9/2001 - 31/12/2002
Funding: Prefecture of Lasithi (58,694.04 €)

2000 Μελέτη γνωμάτευση για τις τυχόν επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τη λοιπή πανίδα από τα έργα ηλεκτροφωτισμού των σπηλαίων Ματάλων

Survey pronouncement for any possible effects on the fauna and specifically the avian fauna by the constructions for the electric supply of the caves at Matala.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/9/2000 - 31/10/2000
Funding: Municipality of Tympaki (1,731.47 €)

2000 Εφαρμογή νέων τεχνικών στη μελέτη προστασία και διαχείριση νησιωτικών πληθυσμών του Ορνεου (Gyps fulvus) στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Application of new techniques in the study, protection and management of island populations of Orneos (Gyps fulvus) in Greece and Cyprus.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 24/11/2000 - 30/9/2003
Funding: Ministry of Development / (G.S.R.T.) (9,244.31 €)

2000 Έρευνα βιολογικών, γεωλογικών και ιστορικών στοιχείων που αφορούν το σπήλαιο Μιλάτου

Survey on biological, historical and geological data concerning the cave of Milatos.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 25/9/2000 - 15/12/2000
Funding: Municipality of Neapolis (25,238.44 €)

1999 Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

The natural environment of Greece. Design and production of printed material for the environmental education at Elementary Schools.
P.I.: Katerina Voreadou
Duration: 1/7/1999 - 30/10/2000
Funding: Ministry of National Education and Religious Affairs. National Youth Foundation (35,216.43 €)

1999 Προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ροδόπης

Protection and Conservation of Rodopi mountain range.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1999 - 2001
Funding: Prefecture of Drama (246,544 €)

1999 Ν. Αιγαίο – Κρήτης – Κύπρος Συνεργασία Περιβάλλον και Ανάπτυξη INTERREG II

South Aegean-Crete-Cyprus. Cooperation for the Environment and the Development.(INTEREG II).
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 13/10/1999 - 31/12/2000
Funding: Region of Crete (58,008.54 €)

1999 Έρευνα ιστορικών, αρχαιολογικών και γεωλογικών στοιχείων και του εν γένει περιβάλλοντος της νήσου Χρυσής

Survey of historical, archaeological and geological data as well as the environment of Chrysi island.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 15/12/1999 - 31/8/2000
Funding: Municipality of Ierapetra (36,038.58 €)

1999 Διαμόρφωση μέρους διοράματος του Μουσείου Ανατολικού Σελίνου

Configuration of a part of diorama for the Museum of Eastern Selino.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1999 - 1999
Funding: Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) (5,869 €)

1999 Διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. INTERREG II

Configuration of the exhibition of the Natural History Museum of Crete.(INTEREG II).
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 15/9/1999 - 31/12/2001
Funding: Region of Crete (293,470.29 €)

1999 Δημιουργία μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Μονή Βιδιανής

Creation of Natural History Museum at Vidiani Monastery.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 18/11/1999 - 30/12/2000
Funding: Prefecture of Lasithi (77,179.98 €)

1998 Προστασία των κινδυνευόντων ενδημικών ειδών. Αrchi Med

Protection of threatened endemic species. ARCHI-MED Central and Eastern Mediterranean Space.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 5/3/1998 - 31/12/2001
Funding: Region of Crete (262,487.06 €)

1998 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΤΑΞΙΔΙ)

Natural History Museum of Crete (Voyage).
P.I.: Moisis Mylonas
Duration:
1/2/1991 - 30/8/1991
Funding: Research Committee of the University of Crete (1.173,88 €))

1998 Εργαστήριο με ζωντανούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και επισκέψεις στη φύση

Laboratory with living plants and animals and visits in nature.
P.I.: Katerina Voreadou
Duration: 14/3/1998 - 31/10/2000
Funding: Ministry of National Education & Religious Affairs - Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (O.P. "Education") (11,783.81 €)

1998 Εκπαίδευση και εμβάθυνση στη σύγχρονη Γεωλογική γνώση

Training and insight into the modern geological knowledge.
P.I.: Charalampos Fassoulas
Duration: 1/4/1998 - 30/6/1998
Funding: National Youth Foundation (14,653.91 €)

1998 Γη-Νερό -Αέρας: Διεπιστημονικό ελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το Γυμνάσιο

Earth, Water, Air: interscientific, flexible detailed program of environmental education for the High School.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1998 - 2000
Funding: Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (PANCRETIO School) (10,565 €)

1998 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τη βιοποικιλότητα των νησιών του Αιγαίου

Development of data base for the environmental parameters and the biodiversity of the Aegean islands.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 22/12/1998 - 30/10/2000
Funding: Ministry of Development, General Secretariat of Research and Technology (GSRT) (92,489.55 €)

1998 Conservation of Gypaetus barbatus in Greece (LIFE)

Conservation of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Greece (LIFE – NATURE 1998: B4-3200/98/444), (Partner)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/1998 - 28/2/2002
Funding: European Commission (Ε.C.) / DG Environment (1,603,668.38 €)

1997 Χωροταξικές δράσεις για την διαχείρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας ορεινών περιοχών της Νότιας Ευρώπης. TERRA DIAS

Physical planning actions for the conservation and nomination of the natural and cultural inheritance of mountains of South Europe (TERRA-DIAS)
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/9/1997 - 31/7/1999
Funding: Region of Crete (102,714.61 €)

1997 Μελέτη και καταγραφή της βιοποικιλότητας στη θέση “Στρογγυλό Κεφάλι” Ακρωτηρίου Ν. Χανίων

Survey and inventory of biodiversity at Stroggylo Kefali at Akrotiri Chania.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 28/2/1997 - 30/6/1997
Funding: Prefecture of Chania (7,336.75 €)

1997 Μελέτη διαχείρησης φυσικού περιβάλλοντος της νησίδας Κουφονήσι Ν. Λασιθίου

Conservation survey for the natural environment of Koufonisi islet at the district of Lasithi.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 31/7/1997 - 20/2/1998
Funding: Regional Operational Programme of Crete (8,804.11 €)

1997 Μελέτη βιότοπου περιοχής Αλμυρού

Survey on Almyros wetland.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/1997 - 31/8/1999
Funding: Prefecture of Herakleion (339,688.93 €)

1997 Επιστημονική μελέτη του οικοσυστήματος των βραχονησίδων του Αιγαίου

Survey on the ecosystem of the Aegean rocky islets.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/1/1997 - 30/4/2000
Funding: Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (49,156.27 €)

1996 Συμβολή στη μελέτη του αγριόγατου στην Κρήτη

Contribution on the study of the wild cat of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/1996 - 30/6/1997
Funding: W.W.F. HELLAS (4,402.05 €)

1996 Προστασία επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Ανατολική Κρήτη : προστασία και διαχείριση του υγροτόπου Αλμυρού Ηρακλείου

Survey for the protection and conservation of Almyros wetland at the Irakleion region.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 29/10/1996 - 30/1/1997
Funding: Eastern Crete Development Organization (16,140.87 €)

1996 Περιβαλλοντική διατήρηση και αναβάθμιση της νήσου Γαύδου.

Gavdos, an island on the edge of Europe. Environmental conservation and upgrading of the island of Gavdos.
P.I.: Katerina Kopaka
Duration:
1/1/1996 - 1/2/1998
Funding: (60,161.43 €)

1996 Μελέτη – έκθεση για το υπό ίδρυση Μουσείο Φυσικής και Τοπικής ιστορίας του Δήμου Ρούβα

Study for the establishment of a local Natural History Museum of Municipality of Rouvas.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 20/2/1996 - 20/3/1996
Funding:Municipality of Rouva()

1996 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων της Κρήτης

Database design for the environmental parameters and the biodiversity of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/1/1996 - 31/12/2000
Funding: Regional Operational Programme of Crete (73,367.56 €)

1996 LIFE Δυτικής Κρήτης – Διαχείριση και προστασία των απειλουμένων βιοτόπων της Δ. Κρήτης

Conservation and protection of endangered biotopes of western Crete with habitats and priority species LIFE95/GR/A22/GR/01143/KRI b
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/1/1996 - 31/12/1997
Beneficiary: Organisation of Development of Western Crete (OADYK), Partners: UoC – NHMC
Funding: European Commission (Ε.C.) - Western Crete Development Organization (88,774.76 €)

1995 Οργάνωση και Εγκατάσταση Μ.Φ.Ι. στο χώρο της Ιεράς Μονής Βιδιανής

Survey for the organization and foundation of Natural History Museum at the area of Vidiani Monastery at Lasithi Plateau.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1995 - 1995
Funding: (2,761 €)

1995 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Natural History Museum of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/3/1995 28/2/2000
Funding: Private Sector (487,769.75 €)

1994 Συγκριτική μελέτη της πανίδας των ορεινών όγκων της Κρήτης

Comparative fauna study of mountainous areas of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/10/1994 - 30/9/1995
Funding: Uoc (18,782.11 €)

1994 Έκδοση βιβλίου για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης

Book edition for the natural environment of Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 1/6/1994 - 31/12/1994
Funding: Mediterranean Intergrated Programs (19,955.99 €)

1992 Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Χρυσής

Preliminary conservation survey for the natural environment of Chrysi island at the Municipality of Ierapetra Crete.
P.I.: Moisis Mylonas
Duration: 18/12/1992 - 30/5/1994
Funding: Municipality of Ierapetra (11.738,82 €)

1991 Μελέτη για την οικολογική διαχείρηση του όρους Γιούχτα

Study for the ecological management of Giouchtas mt. Archanes Municipality (Project Leader)
P.I.: Anastasios Legakis
Duration:
1/2/1991 - 30/8/1991
Funding: Municipality of Archanes ()