Στη διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/3/2021 με θέμα «Τα Προγράμματα Συνεργασίας (ευρωπαϊκά, περιφερειακά και ερευνητικά) ως μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών της Κρήτης» συμμετείχε το έργο NewLife4Drylands.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο δράσεων ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας, δικτύωσης και συνεργασίας των  τοπικών υπηρεσιών και φορέων, των δήμων, των αναπτυξιακών εταιρών, των επιμελητηρίων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού, που αναπτύσσει η Αντιπεριφέρεια επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη από μια σειρά παρόμοιων συναντήσεων που σκοπό έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων, των ιδιαιτεροτήτων αλλά και της αναπτυξιακής δυναμικής των ορεινών περιοχών της Κρήτης. Με τις συναντήσεις αυτές φιλοδοξείται η διάδοση γνώσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών να αποτελέσουν καταλυτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών αυτών και την εξεύρεση κατάλληλων και καινοτόμων μηχανισμών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν ένα σύνολο προκλήσεων όπως πληθυσμιακή συρρίκνωση και πιέσεις οικονομικές και περιβαλλοντικές. Ωστόσο, διαθέτουν σημαντική κληρονομιά και πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν συμβάλλοντας στη μετάβαση σε μία «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, συμμετείχε στη διαδικτυακή αυτή ημερίδα με παρουσίαση από τον Δρ. Μιχάλη Προμπονά τριών ευρωπαϊκών έργων LIFE που υλοποιεί αυτή την περίοδο, μεταξύ των οποίων και το νέο έργο LIFE «Λύσεις Βασισμένες στη Φύση που καθορίζονται από Τεχνικές Τηλεπισκόπησης με στόχο μια νέα ζωή για Ξηρές Περιοχές» -NewLife4Drylands [LIFE20 PRE/IT/000007]. Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και της αναπαραγωγής λύσεων που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions / NBS) για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων και ερημοποιημένων ξηρών περιοχών, χρησιμοποιώντας δορυφορικά ελεγχόμενους δείκτες και εργαλεία. Οι δράσεις του έργου έχουν άμεση σχέση με την Κρήτη, καθώς μια από τις πιλοτικές περιοχές στις οποίες θα δουλέψει το πρόγραμμα είναι και τα Αστερούσια Όρη, για τα οποία προβλέπεται η παραγωγή ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης της ερημοποίησης Αποκατάστασης ερημοποιημένων και διαβρωμένων εκτάσεων με λύσεις βασισμένες στη φύση (NBS).

Αυτή ήταν η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στους κοινωνικούς εταίρους και το κοινό της Κρήτης, ενώ σύντομα αναμένεται να διοργανωθούν από το ΠΚ-ΜΦΙΚ συναντήσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για το έργο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις υπηρεσίες και τις τοπικές κοινωνίες των Αστερουσίων.