Δευτέρα, Νοέμβριος 9, 2020 - 19:00

Η πρώτη online Δαρβινική Δευτέρα με θέμα «Η ζωή με και μετά τον κορωνοϊό» θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου, 19:00 _µέσω της πλατφόρµας ΖΟΟΜ.

Ομιλητές: Νίκος Μοσχονάς, οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών & Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια του Πανεπιστήµιου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδοµένα και την Τεχνολογία.

Από την εµφάνισή της, η πανδηµία Covid-19 έχει δικαιολογηµένα αποτελέσει το κύριο θέµα ενηµέρωσης και δηµόσιας συζήτησης. Παρά την πληµµυρίδα της πληροφόρησης , και ίσως εξ αιτίας αυτής, µια πολυ-επίπεδη και εστιασµένη παρουσίαση του θέµατος εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούµενο για το ευρύ κοινό.

Οι διαλέξεις θα γίνονται online µέσω της πλατφόρµας ΖΟΟΜ (link: https://zoom.us/j/3034415317) µε δυνατότητα παρέµβασης και ερωτήσεων από το «ακροατήριο».

Πληροφορίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα

https://darwinianmondaysgr.weebly.com.

Όσοι επιθυµούν πρόσθετη τεχνική βοήθεια µπορούν να απευθυνθούν στο dm.help2020@gmail.com.

Προσβλέπουµε σε µια «ζωντανή» και γόνιµη τηλε-συµµετοχή.