Είναι πλέον διαθέσιμα σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή το ενημερωτικό φυλλάδιο και ο χάρτης των οικοτουριστικών διαδρομών του έργου Interreg ADRION, για το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης, την πιλοτική περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Τόσο το φυλλάδιο όσο και ο χάρτης είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Το τρίπτυχο φυλλάδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα σημαντικά είδη της χλωρίδας και πανίδας του βορειοανατολικού άκρου της νησιού όπως επίσης στοιχεία για τους σημαντικότερους οικοτόπους της περιοχής. Ο οικοτουριστικός χάρτης αναδεικνύει τις πλέον ενδιαφέρουσες διαδρομές και τα είδη που μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης σε αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα εμβληματικά ζώα και φυτά της περιοχής στην παρουσίαση που περιλαμβάνεται στην παρούσα ανάρτηση σε αρχείο pdf.