Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφ. Κνωσσού,
GR714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Curriculum Vitae

Καθηγητής

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τμήμα Βιολογίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208, Τ.Κ. 71409, Ηράκλειο, Κρήτης

Σπουδές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1997: ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (1993-1997), Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • 2000: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (1997-2000), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση: Ιστορική Παλαιοντολογία - Στρωματογραφία. Τίτλος ειδίκευσης: «Διερεύνηση δεσοξυριβονουκλεϊκών οξέων (DNA) σε οστά απολιθωμένων νάνων ελεφάντων από τη νήσο Τήλο Δωδεκανήσου και εφαρμογές αυτού στην ταξινόμηση.» Επίβλεψη Καθ. Γ. Θεοδώρου (Παν/μιο Αθηνών) και Καθ. Ε. Ζούρος (Παν/μιο Κρήτης).
 • 2005: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (2002-2005), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων. Τίτλος διατριβής: «Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Podarcis (Sauria: Lacertidae) του ελληνικού χώρου». Επίβλεψη: Καθ. Ε. Ζούρος.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • 2005-2006: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης (MSL) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙΚ) του Παν/μιου Κρήτης.
 • 2006-2007: Διδάσκων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΠΔ 407/80), Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης.
 • 2007-2008: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Γενετικής Διαχείρισης του τμήματος Οικολογίας και Εξέλιξης του Παν/μιου του YALE.
 • 2008-2009: Επιστημονικός Συνεργάτης του εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής και Γενετικής Διαχείρισης του τμήματος Οικολογίας και Εξέλιξης του Παν/μιου του YALE.
 • 2009 - 2015: Επίκουρος Καθηγητής Συστηματικής Ζωολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 2015 - 2020: Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Ζωολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 2020 - σήμερα: Καθηγητής Συστηματικής Ζωολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 2018 - σήμερα: Διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2021 - σήμερα: Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (group Leader in ancient DNA lab)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο τομέα της συστηματικής, της μοριακής εξέλιξης, της φυλογένεσης, της φυλογεωγραφίας και της διαχείρισης και προστασίας ζωικών οργανισμών με τη χρήση κυρίως γενετικών δεδομένων. Ερευνητικά καθοδηγούμε βάσει ερωτημάτων, που σχετίζονται με α) την εκτίμηση της βιοιποικιλότητας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων καθορισμού αυτής, β) τον έλεγχο της συστηματικής κατάστασης διαφόρων ειδών (σύγχρονων και απολιθωμένων), γ) τη διερεύνηση των φυλογενετικών τους σχέσεων και των φυλογεωγραφικών τους προτύπων, δ) την διερεύνηση της πληθυσμιακής κατάστασης κινδυνεύοντων ειδών και ε) την κατανόηση των μικρο-εξελικτικών διαδικασιών (ειδογένεση, προσαρμογή) σε απομονωμένους (νησιωτικούς) πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό έχω ασχοληθεί με τη μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας ασπόνδυλων και σπονδυλωτών οργανισμών, όπως μαλάκια (χερσαία γαστερόποδα), ισόποδα, αμφίβια, ερπετά (χελώνες, σαύρες, φίδια), πτηνά (κυρίως αρπακτικά είδη), θηλαστικά (σύγχρονα και απολιθωμένα).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 1. Sagonas, K., Karameta, E., Kotsakiozi, P., Poulakakis, N. 2019 Cross-species testing of nuclear markers in Pelophylax water frogs in Greece and examine their power for identifying hybrid populations. Amphibia - Reptilia 41: 253-259. DOI:10.1163/15685381-20191229.
 2. Τrichas, Α., Smirli, M., Papadopoulou, A., Anastasiou, I., Keskin, B., Poulakakis, N. 2020. Dispersal vs. vicariance in the Aegean: Combining molecular and morphological phylogenies of the eastern Mediterranean Dendarus (Coleoptera, Tenebrionidae) shed new light in the phylogeography of the Aegean area. Zoological Journal of Linnean Society 190 (3), 824–843. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa022
 3. Poulakakis, N., Miller, J.M., Jensen, E.L., Beheregaray, L.B., Russello, M.A., Glaberman, S., Boore, J. Caccone, A. 2020. Colonization history of Galapagos giant tortoises: insights from mitogenomes support the progression rule. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 58, 1262–1275. https://doi.org/10.1111/jzs.12387.
 4. Psonis, N., de Carvalho, C.N., Figueiredo, S., Tampakaki, E., Vassou, D., Poulakakis, N., & Kafetzopoulos, D. 2020. Molecular identification, phylogenetic placement and geographic origin of a post-Medieval dental elephant finding from southwestern Portugal using a high-throughput sequencing approach. Scientific Reports 10:19252. https://doi.org/10.1038/s41598-020-75323-y.
 5. Jablonski, D., Gkontas, I., Poursanidis, D., Lymberakis, P., Poulakakis, N., 2021.Stability in the Balkans: phylogeography of the endemic Greek stream frog. Biological Journal of Linnean Society 132(4), 829-846.
 6. Strachinis, I.*, Poulakakis, N.*, Karaiskou, K., Patronidis, P., Patramanis, I., Poursanidis, D., Jablonski, D., and Triantafyllidis, A. 2021. Phylogeography and systematics of Algyroides (Sauria: Lacertidae) of the Balkan Peninsula. Zoological scripta 50, 282–299.
 7. Karakasi, D., Ilgaz, C., Kumlutaş, Y., Candan, K., Güçlü, O., Kankılıç, T., Beşer, N., Sindaco, R., Lymberakis, P., Poulakakis, N. 2021. More evidence of cryptic diversity in Anatololacerta species complex Arnold, Arribas and Carranza, 2007 (Squamata: Lacertidae) and re-evaluation of its current taxonomy. Amphibia-Reptilia 42(2), 201-216 (https://doi.org/10.1163/15685381-bja10045.)
 8. Avtzis, D.N., Markoudi, V. Mizerakis, V., Devalez, J., Nakas, G., Poulakakis, N., Petanidou, T. 2021 Divergence of Pygopleurus species in the Aegean Archipelago and the phylogeography of P. foina: evidence from the past. Systematics and Biodiversity (in press).
 9. Psonis, N., Antoniou, A., Karameta, E., Darriba, D., Stamatakis, A., Lymberakis, P. & Poulakakis, N. 2021. Phylogenomics and species delimitation of the Balkan wall lizards. Molecular Phylogenetics and Evolution 159, 107-121.