Skip to main content
search

2012 The bat fauna of Skyros Island, Sporades, Greece -Poster presentation-.

Georgiakakis, P., Intzes, K., Zacharias, S., Zygogianni, X. (2012) The bat fauna of Skyros Island, Sporades, Greece -Poster presentation-. 12th ICZEGAR, 18-22 June 2012, Athens, Greece. p.56.