• Photo taken Locality: Greece, Central Greece, Attica, Pori isl.
  • Photo taken by:
    Georgiakakis, P.
  • Photo taken date:
    March 2013
Pori Wall Lizard
Scaled Reptiles
Reptiles
Animals
Vertebrates
Phrygana diorama

Photo of the Pori Wall Lizard, Podarcis levendis, an endemic species of the islets Pori and Lagouvardos (North of Antikythira, Greece).