• Photo taken Locality: Greece, Crete, Chania, Lefka Ori mt, Kallergi hut
  • Photo taken by:
    Trichas, A.
  • Photo taken date:
    March 2013
Mountain
Alpine
Ecosystem
Other

Photo of mountain peaks around Samaria gorge, Crete, Greece.