• Photo taken Locality: Greece, Crete, Rethymno, Amari to Kouroutes
  • Photo taken by:
    Trichas, A.
  • Photo taken date:
    September 2007
Cretan Valerian
Plants
Plants

Photo of Cretan Valerian, Valeriana asarifolia, at the area between Amari and Kouroutes villages in Crete, Greece.