• Photo taken Locality: Greece, Aegean, Lesvou, Limnos isl., Pacheies Ammoudies
  • Photo taken by:
    Simaiakis, St.
  • Photo taken date:
    March 2013
Sand dunes
Ecosystem
Other
Coasts diorama
Sand dune ecosystem

Photo of sand dunes on Limnos island, Greece.