• Photo taken Locality: Greece, Crete, Heraklion, Asterousia mt, Kofinas
  • Photo taken by:
    Xirouchakis, S.
  • Photo taken date:
    September 2006
Mountain
Alpine
Ecosystem
Other

Photo of Kofinas mountain peak of Asterousia mt, Crete, Greece.