• Photo taken Locality: Greece, Crete, Rethymno, Psiloreitis mt, Mavri peak
  • Photo taken by:
    Georgiakakis, P.
  • Photo taken date:
    March 2013
Mountain
Alpine
Ecosystem
Other

Photo of Mavri peak, Idi mt (Psiloritis), Crete, Greece.