Το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα EFES (E-Tools for E-Schools) (EFES-Ψηφιακά Εργαλεία για Ψηφιακά Σχολεία)  έχει ως στόχο να «εξοπλίσει» τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνες τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα τους διευκολύνουν στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας -ΤΠΕ (ICT) και των Ανοικτών Πηγών Μάθησης (Open Learning Resources) στη μάθηση και τη διδακτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί και θα γίνει πιλοτική εφαρμογή μιας δικτυακής τηλεόρασης (Web TV) και μιας πλατφόρμας LMS (Learning Management System).  Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι καλύτερες πρακτικές σχετικά με τα θέματα χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στις χώρες των εταίρων και θα αναπτυχθούν νέα εργαλεία κατάρτισης με βάση την προσέγγιση της μικτής ηλεκτρονικής μάθησης (blended e-learning) που περιλαμβάνει όχι μόνο τη δια ζώσης κατάρτιση αλλά και την εξ΄ αποστάσεως. Η μικτή αυτή προσέγγιση παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για μάθηση, καθώς συνδυάζει την αμεσότητα της επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων με την εξ΄ αποστάσεως εξάσκηση.

Το έργο EFES στοχεύει να δώσει λύσεις σε κοινά προβλήματα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της ΕΕ, όπως π.χ. τη μη εφαρμογή των διαθέσιμων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω του προγράμματος θα βελτιωθεί το προφίλ των εκπαιδευτικών - χρηστών ενώ παράλληλα θα υποστηριχτεί η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άνοιγμα της ψηφιακής Παιδείας. Τα τελικά αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα σε τέσσερις γλώσσες της ΕΕ - βουλγάρικα, ιταλικά, ελληνικά και αγγλικά.

Το εκπαιδευτικό έργο “EFES, E-Tools for E-Schools” χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + (2015-1-BG01-KA201-014219) και έχει διάρκεια 2 χρόνια (1 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017). Συντονιστής είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Βουλγαρίας “Center for Educational Initiatives” ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.