• Διάρκεια:
  01/10/2010 εώς 31/03/2014
 • Επιστημονικός υπεύθυνος:
 • Προϋπολογισμός:
  225,770.00 €
Χρηματοδότης:
Το Πρόγραμμα ICOSTACY, με πλήρη τίτλο «Βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης των ειδών πανίδας στην Κύπρο: Από την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων των ειδών έως τη συνεκτικότητα του οικολογικού τοπίου», είναι ένα πρόγραμμα LIFE Plus-Φύση, με συνολικό προϋπολογισμό €1.241.007, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 50%.

Αντικείμενο του Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 επιλεγμένων ειδών πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, σε 14 περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου. Η επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκεται μέσω της εφαρμογής διακριτών δράσεων διατήρησης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προστασία, αποκατάσταση και δημιουργία νέων μικροενδιαιτημάτων για τα επιλεγμένα είδη.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Προστασία των 20 επιλεγμένων ειδών και βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους, στις επιλεγμένες περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
 2. Ενίσχυση της γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης αυτών των ειδών στην Κύπρο.
 3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των χρηστών των επιλεγμένων περιοχών και του κοινού, με έμφαση στα συγκεκριμένα είδη.
 4. Αναζήτηση ενδείξεων και παρουσίαση προτάσεων για την ενίσχυση της συνεκτικότητας του οικολογικού τοπίου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, στην Κύπρο.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την εφαρμογή και υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι τα εξής:

 1. Συλλογή επαρκών επιστημονικών δεδομένων για την εκτίμηση και επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών του Παραρτήματος II και IV της Οδηγίας 92/43 για τα είδη, τα οποία προς το παρόν χαρακτηρίζονται ως «άγνωστα» ή «μη ευνοημένα».
 2. Αποκατάσταση της συνεκτικότητας και μετριασμός των επιπτώσεων από τις αλλαγές χρήσης γης και την κλιματική αλλαγή.
 3. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών στην Κύπρο, με αύξηση της περιοχής κατανομής τους, το μέγεθος του πληθυσμού τους, το προτιμώμενο ενδιαίτημα και τη μελλοντική προοπτική.
 4. Έλεγχος των επιπτώσεων και μείωση των πληθυσμών δύο εισβλητικών ειδών, τα οποία επηρεάζουν δύο γηγενή είδη ερπετών, στα οποία στοχεύει το πρόγραμμα.
 5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα επιλεγμένα είδη και εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τη διατήρηση.

Συνεργάτες

Ανάδοχος του Προγράμματος είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Κύπρο και εταίροι του το Τμήμα Δασών και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του ίδιου Υπουργείου, καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η εταιρία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ