Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγριόκουρκος
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία θηλυκού Αγριόκουρκου, Tetrao urogallus. Στη φωτογραφία διακρίνονται τα καλλυμένα με φτερά πόδια του, τα οποία ειδικά τον χειμώνα αυξάνουν πολύ ώστε να τους παρέχουν την κατάλληλη προστασία σε αντίξοες συνθήκες.