Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αποστόλοι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νουμουλίτης
Τρηματοφόρο
Τρηματοφόρα
Πρώτιστα
Απολιθώματα

Φωτογραφία εγκάρσιας τομής γιγάντιας μορφής βενθικού τρηματοφόρου, Nummulites sp., μέσα σε ασβεστόλιθο. Ένα από τα μεγαλύτερα τρηματοφόρα που έζησαν ή βρέθηκαν ποτέ. Σε μεγέθυνση.