Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χαλκόκοτα
Πελαργόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Χαλκόκοτας, Plegadis falcinellus. Οι υγρότοποι της Κρήτης αποτελούν σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό για αυτό το είδος που απειλείται με εξαφάνιση στην Ευρώπη.