Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ποταμοκάβουρας
Ζώα
Αρθρόποδα
Ζωντανό Μουσείο
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Ποταμοκάβουρα, Potamon potamiοs, ένα από τα 4 είδη καβουριών του γλυκού νερού της Ελλάδας. Η κατανομή τους έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους από τον άνθρωπο.