• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Παρδί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φωλιάς Όρνιου (ή Γύπας ή Σκάρα ή Κανναβός), Gyps fulvus.