• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μεταξύ Αμαρίου και Κουρουτών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Νησιώτικη πέρδικα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Νησιώτικης πέρδικας, Alectoris chukar. Τρέφεται με σπόρους και έντομα, ενώ καταπίνει και χαλίκια.