• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Λιμνοδεξαμενή Μπραμιανών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γκισάρι
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία κοπαδιού βουτόπαπιων, με κυρίαρχο είδος το γκισάρι, Aythya ferina, που ξεχειμωνιάζουν σε λίμνες, φυσικές ή τεχνητές, της Μεσογείου αρκεί να μην έχουν ανταγωνισμό με φυτοφάγα ψάρια όπως τα χρυσόψαρα!