• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Καλαμαυκιανός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ποταμοκάβουρας
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα ρυακιού
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Ποταμοκάβουρα, Potamon potamios, ένα από τα 4 είδη καβουριών του γλυκού νερού της Ελλάδας. Η κατανομή τους έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους από τον άνθρωπο.