• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Όρνιου, Gyps fulvus. Με το γυμνό λαιμό του μπορεί και βάζει το κεφάλι του στο εσωτερικό του κουφαριού χωρίς να λερώνεται.