• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κισσόκουκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κισσόκουκου, Clamator glandarius, που είναι ένα σπάνιο είδος, συγγενικό με τον κοινό κούκο. Εντυπωσιακός στην εμφάνισή του λόγω του χαρακτηριστικού του λοφίου. Παρασιτικό πουλί που αφήνει τα αυγά του στη φωλιά της καρακάξας για να τα επωάσει. Επειδή η καρακάξα υπάρχει μόνο στην Κω, από όλο το νότιο Αιγαίο, εκεί περιορίζεται και η κατανομή φωλεοποίησης του κισσόκουκου. Περισσότερα άτομα παρατηρούνται κατά τη εαρινή και φθινοπωρινή μετανάστευση.