Βιολόγος Ph.D., Έφορος Ασπονδύλων εκτός αρθροπόδων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Βιογεωγραφία των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου με έμφαση στα νησιά και στα βουνά. Συστηματική και Φυλογένεση των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου. Οικολογία χερσαίων μαλακίων.