Θέση:
Έφορος Σπονδυλωτών
Κατάσταση:
Βιολόγος Ph.D.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ερπετολογία, Οικολογία, Θηριολογία, Εξέλιξη, Συστηματική, Ταξινομική.

Σύντομο Βιογραφικό

1989: Πτυχίο Βιολογίας από το Βιολογικό Τμήμα του Ε.Κ.Π. Αθηνών

1991 – 1993 ερευνητής στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

1995 – Έφορος Συλλογών Σπονδυλωτών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

2003: Διδακτορική Διατριβή Βιολογικό Τμήμα, ΕΚΠΑ με θέμα: «Υψομετρική διαφοροποίηση της πανίδας, των Λευκών Ορέων Κρήτης»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οικολογία, βιογεωγραφία, συστηματική και εξέλιξη, μικρών σπονδυλωτών στο χώρο της Ανατολική Μεσογείου.

Συμμετοχή σε 43 προγράμματα έρευνας ή/και διαχείρισης. Περισσότερες από 90 ανακοινώσεις σε Διεθνή (50) και Εθνικά (>40) συνέδρια

Δημοσιεύσεις  5 τελευταίων ετών

Lymberakis, P. & N. Poulakakis. 2010. Three Continents claiming an Archipelago: The evolution of Aegean’s Herpetological Diversity. Diversity 2:233-255

Kornilios P., Kyriazi P., Poulakakis N., Kumlutas Y., Ilgaz C., Mylonas M., Lymberakis P. 2010. Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: A hitch-hiker’s guide to the Mediterranean. Mol. Phyl. Evol. 54:445–456

Gvoždík V., Jandzik D., Lymberakis P., Jablonski D., Moravec J. 2010. Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Mol. Phyl. Evol. 55:460–472.

Giagia-Athanasopoulou E.B., Rovatsos M.T.H., Mitsainas G., Martimianakis S., Lymberakis P., Angelou L-X. D., Marchal J.A. Sanchez A. 2011. New data on the evolution of the Cretan spiny mouse, Acomys minous (Rodentia, Murinae), shed light on the phylogenetic relationships in the cahirinus group. Biol. J. Lin. Soc.: 102 (3) 498-509

Kapli P., Poulakakis N., Lymberakis P., & M. Mylonas. 2011. A re-analysis of the molecular phylogeny of Lacertidae with currently available data. Basic and Applied Herpetology 25:97-104

Kornilios P., Ilgaz C., Kumlutas Y., Lymberakis P., Moravec J., Sindaco R., Rastegar-Pouyani N, Afroosheh M., Giokas S., Fraguedakis-Tsolis S, Chondropoulos B. 2012. Neogene climatic oscillations shape the biogeography and evolutionary history of the Eurasian blindsnake. Mol. Phyl. Evol. 62:856–873

Garcia-Porta, J. Litvinchuk, S.N., Crochet, P.A., Romano, A., Geniez, P.H., Lo-Valvo, M., Lymberakis, P., Carranza, S. 2012. Molecular phylogenetics and historical biogeography of the west-palearctic common toads (Bufo bufo species complex). Molecular Phylogenetics and Evolution 63: 113–130

Stöck, M., Dufresnes, C., Litvinchuk, S.N., Lymberakis P., Biollay, S., Berroneau, M., Borzée A., Ghali, K., Ogielska, M., Perrin, N. 2012. Cryptic diversity among Western Palearctic tree frogs: Postglacial range expansion, range limits, and secondary contacts of three European tree frog lineages (Hyla arborea group) Mol.Phyl. Evol. 65:1-9

Marosi, B., Zinenko, O., Ghira, I, Crnobrnja-Isailović, J., Lymberakis, P., Sos T. and Popescu, O. 2012. Molecular data confirm recent fluctuations of northern border of dice snake (Natrix tessellata) range in Eastern Europe. North-Western Journal of Zoology 8 (2): 374-377

Böhm, M. et al.(>200). 2013. The conservation status of the world’s reptiles. Biological Conservation 157:372-385

Kapli P., Botoni D., Ilgaz C., Kumlutaş Y., A. Avcı A., Pouyani N.R., Fathinia B., Lymberakis P., Ahmadzadeh F., & N. Poulakakis. 2013. Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae). Mol. Phyl. Evol. 66: 992–1001.

Poulakakis N., Kapli P., Kardamaki A., Skourtanioti E., Göçmen B., Ilgaz C., Kumlutaş Y., Avci A., Lymberakis P. 2013. Comparative phylogeography of six herpetofauna species in Cyprus: late Miocene to Pleistocene colonization routes. Biological Journal of the Linnean Society 108(3), 619-635

Metallinou M., Arnold E.N., Crochet P.A., Geniez P., Brito, J.C., Lymberakis P., Baha El Din S., Sindanco R., Robinson M., Carranza S. 2013. Conquering the Sahara and Arabian deserts: systematics and biogeography of Stenodactylus geckos (Reptilia: Gekkonidae). BMC Evolutionary Biology 2012, 12:258

Ali, A., de Bie, C.A.J.M., Skidmore, A.K., Scarrott, R.G., Hamad, A.A., Venus, V. and Lymberakis, P. (2013) Mapping land cover gradients through analysis of hyper - temporal NDVI imagery. In: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation : JAG, 23 (2013) pp. 301-312

Kornilios P., Giokas S., Lymberakis P.,Sindaco R. 2013. Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae). Mol. Phyl. Evol. 68:35–41

Vences, M., Hauswaldt, S.J., Steinfartz, S., Rupp, O., Goesmann, A., Kόnzel, S., Orozco-terWengel, P., Vieites, D.R., Nieto-Roman,S., Haas,S., Laugsch,C., Gehara,M., Bruchmann, S., Pabijan, M., Ludewig, A-K., Rudert, D., Angelini, C., Borkin L.J., Crochet, P-A., Crottini A., Dubois, A., Ficetola G.F., Galán, P., Geniez, P., Hachtel, M., Jovanovic, O., Litvinchuk, S.N., Lymberakis, P., Ohler, A., Smirnov, N.A. 2013. Radically different phylogeographies and patterns of genetic variation in two European brown frogs, genus Rana. Mol. Phyl. Evol. 68: 657–670.

Kyriazi, P., Kornilios, P., Nagy, Z.T., Poulakakis, N., Kumlutas, Y., Ilgaz, C., Avci, A., Göçmen, B., Lymberakis, P. 2013. Comparative phylogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes. J. of Biogeography 40(6): 1143-1155.

Strachinis, E., Lymberakis, P. 2013 New records of Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) from two Greek islands, Chios and Samothrace and consequent biogeographic implications Herpetology Notes, volume 6: 513-514.

Dufresnes, C., Wasef, J., Ghali, K., Brelsford, A., Stöck, M., Lymberakis, P., Crnobrnja-Isailovic J., Perrin, N. 2013. Conservation phylogeography: does historical diversity contribute to regional vulnerability in European tree frogs (Hyla arborea). Molecular Ecology 22: 5669-5684

Kornilios, P., Thanou, E., Lymberakis, P., Sindaco, R., Liuzzi, C., Giokas, S. 2014. Mitochondrial phylogeography, intraspecific diversity and phenotypic convergence in the four-lined snake (Reptilia, Squamata). Zoologica Scripta 43(2): 149-160.

Sillero N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P-A., Crnobrnja Isailović, J., Denoël, M., Francesco Ficetola, G., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. Amphibia-Reptilia 35: 1-31

Sindaco, R., Kornilios, P., Sacchi, R., Lymberakis, P. 2014. Taxonomic reassessment of Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Squamata: Amphisbaenia: Blanidae), with the description of a new species from south-east Anatolia (Turkey). Zootaxa 3795 (3): 311-326

Sagonas, K., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Parmakelis, A., Pafilis, P., Valakos, E. D. 2014. Molecular systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from mitochondrial and nuclear DNA. Mol. Phyl. Evol. 76: 144–154

Vamberger, M., Stuckas, H., Ayaz, D., Lymberakis, P., Široký, P. & Fritz, U. (2014). Massive transoceanic gene flow in a freshwater turtle (Testudines: Geoemydidae: Mauremys rivulata). Zoologica Scripta, 43, 313–322.

Spaneli, V., Lymberakis, P. 2014. First record of Stellagama stellio (Linnaeus, 1758) from Crete, Greece. Herpetology Notes 7: 367-369.

Ali,A., de Bie, C.A.J.M., Skidmore,A.K., Scarrott,R.G., Lymberakis, P. 2014 Mapping the heterogeneity of natural and semi-natural landscapes. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 26:176-183

Sagonas, K., Pafilis, P., Lymberakis, P., Donihue, C.M., Herrel, A., Valakos E.D. 2014. Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard. Biological Journal of the Linnean Society 112(3), 469-484

Kapli, P. Lymberakis, P., Crochet P.-A., Geniez, P., Brito, J. C., Almutairi, M., Ahmadzadeh, F., Schmit, A., Wilms, T., Pouyani, N. R., Poulakakis, N. 2014. Historical biogeography of the lacertid lizard Mesalina in North Africa and the Middle East. Journal of Biogeography 2014 http://wileyonlinelibrary.com/journal/jbi doi:10.1111/jbi.12420

Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία

Herpetologia Candiana, Irakleio 2001. (Editor).

Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κύπρος. Συνεργασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 2001. (Editor)

Valakos, E., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J. 2008. The Amphibians and Reptiles of Greece. Chimaira Editions. 463pp.

Brandon Anthony, J.W. Arntzen, Sherif Baha El Din, Wolfgang Böhme, Dan Cogălniceanu, Jelka Crnobrnja-Isailovic, Pierre-André Crochet, Claudia Corti, Richard Griffiths, Yoshio Kaneko, Sergei Kuzmin, Michael Wai Neng Lau, Pipeng Li, Petros Lymberakis, Rafael Marquez, Theodore Papenfuss, Juan Manuel Pleguezuelos, Nasrullah Rastegar Pouyani, Benedikt Schmidt, Tahar Slimani, Max Sparreboom, Ìsmail Uğurtaş, Yehudah Werner and Feng Xie. Chapter 10. Amphibians of the Palaearctic realm. In Stuart S.N., Hoffmann M., Chanson J.S., Cox N.A., Berridge R.J., Ramani P., and Young B.E. (eds) 2008. Threatened Amphibians of the World Lynx Editions, Barcelona, Spain.

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας 2009. Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ). Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ. Υπεύθυνος για το κεφάλαιο των ερπετών και συντάκτης εγγραφών για αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά.

Λυμπεράκης Π., Τριχάς Α. 2011. H Βιογεωγραφία των Βραχονησίδων του Αιγαίου. Στο «Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία: ένας αεροφωτογραφικός άτλαντας» Επιμέλεια Κ. Χατζημιχάλης. Εκδόσεις Μέλισσα

Βαλάκος, Σ.Δ., Παφίλης, Π., Γεωργιακάκης, Π., Παπαμιχαήλ, Γ., Λυμπεράκης, Π., Σίμου, Χ., Ταξείδης, Κ. 2012. Φυσική Ιστορία της Λέσβου. Άγρια Θηλαστικά. 224 σ.

Νικολάου, Χ., Παφίλης Π., Λυμπεράκης Π. 2014. Τα Ερπετά και Αμφίβια της Κύπρου. Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 241 σελ.

Sotiropoulos, K., Lymberakis, P. 2015. 48 Declines and conservation of Amphibians in Greece. In Heatwole, H. and Wilkinson J. W. (eds) (2015) Amphibian Biology, Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere, Part 4: Southern Europe and Turkey. Exeter: Pelagic Publishing. p. 80-84.

Lymberakis, P., Nicolaou H., Sotiropoulos, K. 2015. 53 Conservation of Amphibians in Cyprus. In Heatwole, H. and Wilkinson, J.W. (eds) (2015) Amphibian Biology, Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere, Part 4: Southern Europe and Turkey. Exeter: Pelagic Publishing. p. 148-151.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Reviewer for scientific papers: Animal Biology, Biologia, Journal of Natural History, Zoology in the Middle East, Zootaxa, Integrated Zoology, Systematics and Biodiversity.
  • Service as Biodiversity Specialist: IUCN Mediterranean Reptiles and Amphibian group; Global Amphibian Assessment; IUCN Reptiles and Amphibian group: Turkey, Caucasus, Iran;
  • Συμμετείχα στην οργάνωση, διαμόρφωση και λειτουργία όλων των εκθέσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Πανεπιστημίου της Κρήτης από το 1993 ως σήμερα.
  • Μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας από το 1989 και μέλος του ΔΣ της ΕΖΕ για τα έτη 2004-
  • Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας.
  • Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας.
  • Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων για τα έτη 2004 - 2008.
  • Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων από το 2010.
  • Ενεργή δράση σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης και πολιτικής.