Κατάσταση:
Γεωλόγος
Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Εκπαίδευση

  • Πολυτεχνείο Κρήτης, Ms.C, 1998
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο, 1995

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ορυκτοί πόροι και Νερό