Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ορνιθολογία.