• Διάρκεια:
    01/02/2012 εώς 31/01/2014
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    79,950.00 €

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση "Άγιος Κύριλλος" Δ. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου με έμφαση στην Ορνιθοπανίδα