Με την με αρ. πρωτ. 4843/6-10-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», η πράξη με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5007777, της Δράσης 6.d.1 «Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχος της Πράξης είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 974.957,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα με τίτλους:

  • τίτλος 1ου υποέργου: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, εκθεμάτων, ειδικών  κατασκευών, εποπτικού συνοδευτικού υλικού», προϋπολογισμού 895.270,70€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • τίτλος 2ου υποέργου: «Γενικές κατασκευές για την ανάδειξη και προβολή του Κρητικού περιβάλλοντος», προϋπολογισμού 79.686,71€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η υλοποίηση της πράξης εστιάζει στην ανάδειξη των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές με εμπλουτισμένες συλλογές και εποπτικό συνοδευτικό υλικό, εκθέματα, διαδραστικές επιφάνειες, κ.λ.π. Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης στοχεύει στο πλέον τεκμηριωμένο αποτέλεσμα πρόσληψης πληροφορίας από τον επισκέπτη ώστε μέσα από κείμενα, εκθέματα, διοράματα, μικροδιοράματα, διαδραστικά παιχνίδια, να ενημερωθεί για τα βασικά χαρακτηριστικά του κρητικού περιβάλλοντος. Επιδιώκεται η άρρηκτη σχέση μεταξύ μάθησης και «παιχνιδιού» που κάνει εμφανή την εκπαιδευτική διάσταση του σχεδιασμού ώστε να υπερέχει της στατικής παρατήρησης. Η υλοποίηση της πράξης θα αποτελεί την πύλη εισόδου σε έναν επισκέπτη, για την ενημέρωση και την εξοικείωση του, με δεδομένα και πληροφορίες σχετικές με τη βιοποικιλότητα. Ο επισκέπτης θα λαμβάνει πληροφορίες που θα τον διευκολύνουν και θα τον καθοδηγήσουν στη μετέπειτα εξόρμησή του επί τόπου στους οικοτόπους και στην αναγνώριση της βιοποικιλότητας της Κρήτης. Παράλληλα, η λαμβάνουσα πληροφορία και η ανάδειξη περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα τον ευαισθητοποιεί και θα τον ενημερώνει για τους τρόπους προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης.

Η υλοποίηση της πράξης θα πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα παρέμβασης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση του συνόλου των επισκεπτών και των παιδιών και θα αποτελέσει ένα πολυδύναμο χώρο επιστήμης, πολιτισμού, ενημέρωσης, ανάδειξης, ευαισθητοποίησης, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό τοπόσημο για την πόλη του Ηρακλείου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Απόφαση Ένταξης328.28 KB