Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρηματοφόρο
Τρηματοφόρα
Πρώτιστα
Απολιθώματα

Φωτογραφία τμήματος μαργαϊκού ασβεστόλιθου με πολυάριθμα κελύφη βενθικών τρηματοφόρων, Heterostegina sp..