Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208,
GR714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Curriculum Vitae

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τμήμα Βιολογίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208, Τ.Κ. 71409, Ηράκλειο, Κρήτης

Σπουδές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1997: ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (1993-1997), Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • 2000: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (1997-2000), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση: Ιστορική Παλαιοντολογία - Στρωματογραφία. Τίτλος ειδίκευσης: «Διερεύνηση δεσοξυριβονουκλεϊκών οξέων (DNA) σε οστά απολιθωμένων νάνων ελεφάντων από τη νήσο Τήλο Δωδεκανήσου και εφαρμογές αυτού στην ταξινόμηση.» Επίβλεψη Καθ. Γ. Θεοδώρου (Παν/μιο Αθηνών) και Καθ. Ε. Ζούρος (Παν/μιο Κρήτης).
 • 2005: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (2002-2005), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων. Τίτλος διατριβής: «Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Podarcis (Sauria: Lacertidae) του ελληνικού χώρου». Επίβλεψη: Καθ. Ε. Ζούρος.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • 2005-2006: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης (MSL) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙΚ) του Παν/μιου Κρήτης.
 • 2006-2007: Διδάσκων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΠΔ 407/80), Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης.
 • 2007-2008: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Γενετικής Διαχείρισης του τμήματος Οικολογίας και Εξέλιξης του Παν/μιου του YALE.
 • 2008-2009: Επιστημονικός Συνεργάτης του εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής και Γενετικής Διαχείρισης του τμήματος Οικολογίας και Εξέλιξης του Παν/μιου του YALE.
 • 2009 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Συστηματικής Ζωολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στον ευρύτερο τομέα της συστηματικής, της μοριακής εξέλιξης, της φυλογένεσης, της φυλογεωγραφίας και της διαχείρισης και προστασίας ζωικών οργανισμών με τη χρήση κυρίως γενετικών δεδομένων. Ερευνητικά καθοδηγούμε βάσει ερωτημάτων, που σχετίζονται με α) την εκτίμηση της βιοιποικιλότητας και την ανάπτυξη νέων μεθόδων καθορισμού αυτής, β) τον έλεγχο της συστηματικής κατάστασης διαφόρων ειδών (σύγχρονων και απολιθωμένων), γ) τη διερεύνηση των φυλογενετικών τους σχέσεων και των φυλογεωγραφικών τους προτύπων, δ) την διερεύνηση της πληθυσμιακής κατάστασης κινδυνεύοντων ειδών και ε) την κατανόηση των μικρο-εξελικτικών διαδικασιών (ειδογένεση, προσαρμογή) σε απομονωμένους (νησιωτικούς) πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό έχω ασχοληθεί με τη μελέτη μιας μεγάλης ποικιλίας ασπόνδυλων και σπονδυλωτών οργανισμών, όπως μαλάκια (χερσαία γαστερόποδα), ισόποδα, αμφίβια, ερπετά (χελώνες, σαύρες, φίδια), πτηνά (κυρίως αρπακτικά είδη), θηλαστικά (σύγχρονα και απολιθωμένα).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Poulakakis N., Vardinoyiannis K. & Mylonas M. 1997. Biogeography of terrestrial molluscs of Kastelorizo Island group. Heldia 4(5), 115.
 • Poulakakis N., Theodorou G.E., Zouros Z. & Mylonas M. 2002. Molecular Phylogeny of the Extinct Pleistocene Dwarf Elephant Palaeoloxodon antiquus falconeri from Tilos Island (Dodekanisa, Greece). Journal of Molecular Evolution 55(3), 364-374.
 • Poulakakis N., Mylonas M., Lymberakis P. & Fassoulas C. 2002. The origin and the taxonomy of the fossil elephants of the island of Crete (Greece): Problems and perspectives. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 186, 163-183.
 • Poulakakis N., Lymberakis P., Antoniou A.-B., Chalkia D., Zouros E., Mylonas M. & Valakos E. 2003. Molecular phylogeny and paleogeographic implications of Southern Greek populations of Podarcis erhardii and Podarcis peloponnesiaca (Sauria, Lacertidae) based on partial mtDNA sequences of the cytochrome b gene. Molecular Phylogenetics and Evolution 28, 38-46.
 • Mantziou G., Poulakakis N., Valakos E., Lymberakis P. & Mylonas M. 2004. Phylogenetic relations among the three circum-Mediterranean species of Mauremys (Tesudines, Bataguridae) as inferred by mtDNA partial sequences (cyt b gene). Herpetological Journal 14, 35-45.
 •  Poulakakis N., Lymberakis P., Tsigenopoulos C., Magoulas A. & Mylonas M. 2005. Phylogeny of Ablepharus kitaibelii (Squamata: Scincidae) in East Mediterranean region. Molecular Phylogenetics and Evolution 34(2), 245-256.
 • Poulakakis N., Lymberakis P., Pafilis P., Valakos E. & Mylonas M. 2005. Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences. Molecular Ecology 14, 2433-2443.
 • Poulakakis N., Lymberakis P., Paragamian K. & Mylonas M. 2005. Barn Owl pellets and the Molecular Phylogeny of micromammals. The case of shrews. Biological Journal of Linnean Society 85, 331-340.
 • Poulakakis N., Lymberakis P., Valakos E., Zouros E. & Mylonas M. 2005. Phylogenetic relationships and biogeography of Balkan Podarcis species by Bayesian and Maximum Likelihood Analyses of Mitochondrial DNA Sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 37, 845-857.
 • Poulakakis N., Lymberakis P. & Fassoulas C. A. 2005Deinotherium giganteum KAUP 1829 (Proboscidae, Deinotheriidae) from the Middle Miocene of Siteia (East Crete, Greece). Journal of Vertebrate Paleontology 25(3), 732-736.
 • Poulakakis N., Goulielmos G., Antoniou A., Zouros E., & Mylonas M. 2005. Characterization of microsatellite markers in the wall lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae). Molecular Ecology Notes 5, 549-551.
 • Mantziou G., Antoniou A., Poulakakis N., Goulielmos G., Tsigenopoulos C.S., Pinou, Τ. & Mylonas M. 2005. Characterization of microsatellite markers in the fresh water turtle Mauremys rivulataMolecular Ecology Notes 5, 727-729.
 • Poulakakis N., Parmakelis A., Lymberakis P., Mylonas M., Zouros E., Reese D. S., Glaberman S. & Caccone A. 2006. Ancient DNA forces reconsideration of Mediterranean pygmy elephantids. Biology Letters 2, 451-454.
 • Poulakakis N. 2006. Pygmy, but mammoth. Research highlights, Nature 440, 1092.
 • Poulakakis N., Lymberakis P., Pafilis P., Valakos, E. & Mylonas M. 2006. Aspects of the evolutionary history of Podarcis taurica (Pallas 1814), P. gaigeae (Werner 1930) and P. milensis (Bedriaga 1882) in Greece. In:Mainland and insular lizards: a Mediterranean perspective. (Claudia Corti, Pietro Lo Cascio, Marta Biaggini, eds), pp. 161-174. Firenze: Firenze University Press (Monografie. Scienze; 8).
 • Poulakakis N., Tselikas A, Bitsakis I., Mylonas M. & Lymberakis P. 2007. Does the molecular analysis shed light on the origin of the ancient Greek manuscripts? Journal of Archaeological Science 34, 675-680.
 • Pafilis P., Foufopoulos J., Poulakakis N., Lymberakis P. & Valakos E.D. 2007. Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity. Journal of Comparative Physiology 177(1), 49-60.
 • Poulakakis N., Parmakelis A., Lymberakis P., Mylonas M., Zouros E., Reese D.S., Glaberman S. & Caccone A. 2007. It remains a mammoth DNA fragment. Biology Letters 3, 60-63.
 • Valakos E.D., Kourkouli A., Skopeliti M., Pafilis P., Poulakakis N., Voutsas I., Lymberakis P., Simou C., Voelter W. Tsitsilonis O.E. 2007. Combining immunological and molecular data to assess phylogenetic relations of some Hellenic Podarcis species. Comparative Biochemistry and Physiology 147(1), 1-10.
 • Lymberakis P., Poulakakis N., Manthalou G., Tsigenopoulos C.S., Magoulas A. & Mylonas, M. 2007. Mitochondrial Phylogeography of Western Palaearctic Rana (Pelophylax) spp. With emphasis in the Eastern Mediterranean populations. Molecular Phylogenetics and Evolution 44, 115-125.
 • Poulakakis N. & Sfenthourakis S. 2008. Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences. Zoological Journal of Linnean Society 152, 707-715.
 • Lymberakis P., Poulakakis N., Kaliontzopoulou A., Valakos E. & Mylonas M. 2008. Two new species of Podarcis (Squamata: Lacertidae) from Greece. Systematics & Biodiversity 6(3), 307–318.
 • Trichas A., Lagkis A., Triantis K., Poulakakis N. & Chatzaki M. 2008. Biogeographic patterns of tenebrionid beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) on four island groups in the south Aegean Sea. Journal of Natural History 42, 491-511.
 • Xirouchakis S.M. & Poulakakis N. 2008. Biometrics, sexual dimorphism and gender determination in an insular population of griffon vultures (Gyps fulvus). ARDEA 96, 1-10.
 • Poulakakis N., Antoniou A., Mantziou G., Parmakelis A., Skartsi Th., Vasilakis D., Elorriaga J., de la Puente J., Gavashelishvili A., Ghasabyan M., Katzner T., McGrady M., Batbayar N., Fuller M. & Natsagdorj T. 2008. Population structure, diversity and phylogeography in the near threatened Eurasian Black Vulture Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe: insights from microsatellite and mtDNA variation. Biological Journal of Linnean Society 95, 859-872.
 • Kapli P., Lymberakis P., Poulakakis N., Mantziou G., Parmakelis A. & Mylonas M. 2008. Molecular Phylogeny of three Mesalina species (M. guttulata, M. brevirostris and M. bahaeldini) from North Africa and the Middle East: another case of paraphyly? Molecular Phylogenetics and Evolution 49, 102-110.
 • Kyriazi P., Poulakakis N., Parmakelis A., Crochet P.A., Moravec J., Rastegar-Pouyani N., Tsigenopoulos C.S., Magoulas, A. & Mylonas M. & Lymberakis P. 2008. Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 49, 795-805.
 • Poulakakis N., Glaberman S., Russello M., Beheregaray L.B., Ciofi C., Powell J.R. & Caccone A. 2008. Rediscovery of an extinct species of giant Galápagos tortoise. PNAS 105(40), 15464–15469.
 • Kornilios P., Poulakakis N., Mylonas M. & Vardinoyannis K. 2009. Insights on the phylogeny and biogeography of the genus Zonites (Montfort, 1810) (Gastropoda: Pulmonata): Preliminary evidence from mitochondrial data. Journal of Molluscan Studies 75(2), 109 - 117.
 • Pafilis P., Foufopoulos J., Poulakakis N., Lymberakis P. & Valakos E.D. 2009. Tail shedding in island lizards (Lacertidae, Reptilia): Decline of antipredator defences in relaxed predation environments. Evolution 63(5), 1262–1278.
 • Kornilios P., Kyriazi P., Poulakakis N., Kumlutaş Y., Ilgaz C., Mylonas M. & Lymberakis P. 2010. Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: a hitchhiker's guide to the Mediterranean. Molecular Phylogenetics and Evolution 54, 445-456.
 • Kapli P., Poulakakis N., Lymberakis P. & Mylonas M. 2010. Exploring Phylogenetic Relationships within the family Lacertidae (Reptilia). Amphibia and Reptilia (accepted).
 • Russello M.R., Poulakakis N., Gibbs J.P., Tapia W., Powell J.R. & Caccone A. 2010. DNA from the Past Informs Ex situ Conservation for the Future: An “Extinct” Species of Galápagos Tortoise Identified in Captivity. PLOS One 5(1), e8683. doi:10.1371/journal.pone.0008683
 • Lymberakis P. & Poulakakis N. 2010. Three continents claiming an archipelago: The evolution of Aegean’s herpetofaunal diversity. Diversity (accepted).
 • Parmakelis A, Moustaka M., Poulakakis N., Louis C., Slotman M.A., Marshall J.C., Awono-Ambene P.H., Antonio-Nkondjio C., Simard F., Caccone A. & Powell J.R. 2010. Anopheles immune genes and amino acid sites evolving under the effect of positive selection. PLOS One (accepted).