Θέση:
Ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, GIS
Κατάσταση:
ΙΔΑΧ
Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων, G.I.S. και βάσεων δεδομένων.