Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEE μαζί με άλλες 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία (συντονιστής), Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, και Ολλανδία.

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάρκειας δύο ετών (Ιανουάριος 2013-Δεκέμβριος 2014), στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η δημιουργία 1) εκπαιδευτικού ψηφιακού καναλιού (WebTV), το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης Πολιτικής Προστασίας, 2) E-learning πλατφόρμας με εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών σχετικά με την προστασία του σχολικού περιβάλλοντος σε περίπτωση καταστροφής και την πρόληψη ζημιών και 3) βιβλίου βέλτιστων πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, την πρόληψη και την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.